OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łącko

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Łącko
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części tekstowej
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Części „A”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977 z późn. zm.), art. 1 pkt 17 lit.a ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r. poz. 1688) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art.39, 40, 41 i 51 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.)

zawiadamiam:

  • o podjęciu przez Radę Gminy Łącko uchwały Nr 12/II/2024 z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Części „A” w zakresie zmiany zapisów zawartych w § 33 ust. 2 pkt 10 (w odniesieniu do treści zawartej w nawiasie) oraz w § 33 ust. 2 pkt 11 (w odniesieniu to treści zawartej w nawiasie),
  • o  przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu udostępnienia się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Łącko: https://bip.malopolska.pl/uglacko.

Projekt w/w zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie poddany postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa. Wnioski do zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Części „A” oraz wnioski i uwagi związane z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko można składać do wójta gminy Łącko w formie papierowej wysłanej pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Łącko, 33-390 Łącko 445 jak również w formie elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej mail: gmina@lacko.pl i platformy usług administracji publicznej ePUAP z wykorzystaniem formularza umieszczonego na stronie internetowej Gminy Łącko: https://www.lacko.pl/referat-planowania-przestrzen-ii.html w terminie do dnia 3 lipca 2024 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania albo siedziby, adres poczty elektronicznej o ile taki posiada, a także dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu, przedmiot wniosku, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek, a także informację czy wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości  objętej wnioskiem.

Szczegółowe informacje związane z  przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postepowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych

Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 997 z późn. zm.), w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Łącko danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych o których mowa w ustawie, informuję, iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "RODO” przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Administratorem danych osobowych jest: Wójt Gminy Łącko, 33-390 Łącko 445. Adres poczty elektronicznej IOD: iod@lacko.pl  Dane osobowe uzyskane w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Art. 6, ust. 1, pkt c RODO). Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.lacko.pl lub w siedzibie Administratora na tablicy ogłoszeń.

 

WÓJT

(-) mgr Jan Dziedzina