Zakres działalności Gminy

Poprzez pojęcie gminy należy rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Gmina realizuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Posiada także osobowość prawną.

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania gminy określone zostały w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z rzeczonym artykułem zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

 • lokalnego transportu zbiorowego,

 • ochrony zdrowia,

 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

 • gminnego budownictwa mieszkaniowego,

 • edukacji publicznej,

 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

 • targowisk i hal targowych,

 • zieleni gminnej i zadrzewień,

 • cmentarzy gminnych,

 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,

 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

 • promocji gminy,

 • współpracy z organizacjami pozarządowymi,

 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 

Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym organami gminy są Rada Gminy i Wójt. Wójt realizuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy.