Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łącko na rok 2023

Informuję, iż w dniu 10.01.2023 r. dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łącko na rok 2022.

Wyniki konkursu w formie Zarządzenia Wójta Gminy Łącko Nr 2/2022 z dnia 12.01.2023 r. zostały umieszczone na BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łącko oraz stronie internetowej urzędu poniżej.

Jednocześnie informuję, iż do konkursu przystąpiło 12 organizacji, które złożyły 18 ofert. Wszystkie złożone oferty spełniały wymogi formalne i zostały poddane ocenie merytorycznej przez Komisję konkursową.

Wyniki konkursu

Wójt
(-) Jan Dziedzina