Rusza gigantyczna inwestycja w Gminie Łącko

W chwili obecnej rusza największa w ciągu ostatnich lat inwestycja drogowa. 11 marca 2014 r. podpisana została umowa z wykonawcą na budowę mostu na rzece Dunajec łączącego Łazy Brzyńskie z Kadczą. Proces przygotowania tej inwestycji zaczął się w lipcu 2011 r. Wówczas podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu. Lokalizacja inwestycji na terenie obszaru NATURA 2000 oraz skomplikowane procedury pozwoliły uzyskać pozwolenie na budowę w grudniu 2013 r.

Projekt przewiduje budowę dwupasowego mostu z wydzielonym chodnikiem dla pieszych, przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką i drogą powiatową oraz budowę oświetlenia. Budowa mostu ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej mieszkańców zamieszkałych w Łazach Brzyńskich z istniejącą drogą wojewódzką nr 969. Ułatwi i skróci się czas dojazdu mieszkańców i dowóz dzieci do szkoły.

Inwestycja jest możliwa do realizacji dzięki ponad dwuletnim staraniom Wójta Gminy Łącko oraz wsparciu Wojewody Małopolskiego mających na celu pozyskanie zewnętrznych środków finansowych. 18 lutego 2014 roku Janusz Klag Wójt Gminy Łącko odebrał z rąk Jerzego Millera Wojewody Małopolskiego promesę w wysokości 8 mln zł. Przeprowadzone przez gminę postępowanie przetargowe na budowę mostu wykazało, iż kwota przyznanej promesy jest zbyt mała. Intensywnie poczynione starania doprowadziły do zwiększenia promesy przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji o kolejne 2 960 000 zł.

Gmina Łącko otrzymała maksymalne z możliwych dofinansowanie na realizację tej inwestycji. Łączna wysokość dofinansowania wyniosła 10 960 000 zł. Wartość ta stanowi niemal 55% sumy wszystkich promes związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi przekazanych dla całego województwa małopolskiego na 2014 r. Środki finansowe pochodzące z promes są możliwe do wykorzystania wyłącznie w ciągu jednego roku budżetowego. W związku z tym realizacja inwestycji związanej z budową mostu zakończy się jeszcze w tym roku.

 

Zdjęcie 1 Podpisanie umowy z Wykonwacą na budowę mostu.
Zdjęcie 2 Podpisanie umowy z Wykonwacą na budowę mostu.
Zdjęcie 3 Promesa na budowę mostu.
Zdjęcie 4 Wójt Gminy Łącko odbiera promesę na budowę mostu w Kadczy.
Zdjęcie 5 Wizualizacja mostu.
Zdjęcie 6 Wizualizacja mostu.