Przebudowa drogi gminnej nr 292023K Łącko – Pod Jeżową w km od 0+419 do km 0+675 w miejscowości Łącko, Gmina Łącko

Gmina Łącko pozyskała dofinansowanie w wysokości 296 197,00 zł na zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 9 na 2024 r.) pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 292023K Łącko – Pod Jeżową w km od 0+419 do km 0+675 w miejscowości Łącko, Gmina Łącko”.

Wartość zadania po podpisaniu umowy z wykonawcą – ZIBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa z Kamienicy, wynosi 493 663,12 zł. Wartość dofinansowania to około 60 % kosztów kwalifikowalnych zadania, natomiast wkład własny z budżetu gminy Łącko wyniesie 197 466,12 zł, tj. około 40 % kosztów kwalifikowalnych.
Zakres robót budowlanych obejmujących wykonanie przebudowy drogi Łącko – Pod Jeżową na odcinku o długości 256 mb w miejscowości Łącko, obejmuje: wykonanie wzmocnienia podbudowy, wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, uzupełnienie i utwardzenie poboczy, ułożenie krawężnika betonowego, wykonanie lewostronnego chodnika z kostki brukowej, wymianę elementów kanalizacji deszczowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Łącko, polepszenie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podnoszenie standardów technicznych dróg gminnych na terenie Gminy Łącko, zwiększenie dostępności transportowej jednostki administracyjnej, poprawa dostępności terenów inwestycyjnych. Zadanie skierowane jest do wszystkich osób, którzy będą korzystać z drogi gminnej „Łącko – Pod Jeżową”.
Planowany termin zakończenia inwestycji to 16 kwietnia br.