Projekty i zadania inwestycyjne realizowane w Gminie Łącko w 2013 r.

W bieżącym roku Gmina Łącko kładzie duży nacisk na realizację nowych projektów oraz przygotowuje koncepcje kierunków inwestycyjnych, przyczyniających się do jej wszechstronnego rozwoju.
Poniżej przedstawiamy główne projekty inwestycyjne:

I. PROJEKTY Z DOFINANSOWANIEM ZEWNĘTRZNYM, BĘDĄCE W TRAKCIE REALIZACJI

 

1. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jazowsko”

Dofinansowanie w ramach Działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

2.  „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości Kicznia”

Dofinansowanie w ramach Rządowego Programu wsparcia „Radosna Szkoła”.

3. Remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kosnowej

Dofinansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego „Małopolskie Remizy 2013”

4. „Remont kapliczki przydrożnej w miejscowości Kicznia”

Dofinansowanie w ramach Działania   413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

5. „Kształtowanie wizerunku Gminy Łącko poprzez kompleksową akcję promocyjną”

Dofinansowanie w ramach Działania   413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

6. „Profesjonalizacja 6 JST poprzez wdrożenie usprawnień samooceny CAF”

Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet V Dobre rządzenie
Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej


II. PROJEKTY Z DOFINANSOWANIEM ZEWNĘTRZNYM, BĘDĄCE W TRAKCIE OCENY


1. „Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami straży pożarnej w miejscowości Jazowsko”

Dofinansowanie w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Odnowa i rozwój wsi
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

2. „Poprawa sprawności energetycznej poprzez modernizację systemów grzewczych w ZSG w Zagorzynie i budynku pełniącym funkcje kulturalne w Łącku.”

Dofinansowanie w ramach MRPO - Małopolski Regionalny Program Operacyjny
Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

3. „Budowa placu zabaw i rekreacji dziecięcej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych w miejscowości Łącko”

Dofinansowanie w ramach działania Odnowa i rozwój wsi
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

4.  „Modernizacja boiska sportowego w Maszkowicach”

Dofinansowanie w ramach działania Odnowa i rozwój wsi
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

5. „Rewitalizacja centrum miejscowości Łącko”

Dofinansowanie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Odnowa i rozwój wsi
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

6. „Budowa chodnika w centrum wsi Czerniec wraz z zagospodarowaniem terenu”

Dofinansowanie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Odnowa i rozwój wsi
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

7. „Przebudowa placu targowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Łącko”

Dofinansowanie w ramach Działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

8. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Łącko”

Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
Projekt zakłada zakup zestawów komputerowych wraz z drukarkami i oprogramowaniem oraz zapewnienie dostępu do Internetu.

9. „Remont łazienki w Szkole Podstawowej w Szczereżu”

Dofinansowanie w ramach części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2013 z tytułu dofinansowania remontów bieżących  mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych.


III. INWESTYCJE DROGOWE,  CHODNIKI  I  OŚWIETLENIE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY ŁĄCKO

1. ZREALIZOWANE

- Budowa parkingu w Obidzy.
- Wykonanie oznakowania przysiółków w miejscowościach Zarzecze, Szczereż, Maszkowice, Łazy Brzyńskie, Jazowsko, Kadcza, Obidza.

2. W TRAKCIE REALIZACJI

- Budowa przepustów ramowych w miejscowościach Maszkowice, Kadcza i Obidza.
- Budowa parkingu w miejscowości Jazowsko
- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy chodnika Zabrzeż-Kamienica.
- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy chodnika Zabrzeż-Wietrznice.
- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Łącku.
- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji w miejscowości Zabrzeż - Wietrznice.
- Modernizacja ogrodu przedszkolnego wraz z zapewnieniem miejsc parkingowych przy Przedszkolu Samorządowym w Jazowsku.
- Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Kadczy.

3. PPRZYGOTOWYWANE DO REALIZACJI

-
Budowa oświetlenia  ulicznego Jazowsko – Gruszów.
- Budowa oświetlenia  ulicznego Łącko – Wolaki.

 

 

 

Podziel się: