Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko

Wójt Gminy Łącko

ogłasza ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Łącko.

 

Z nieruchomości objętej księgą wieczystą nr NS1S/00108527/0 położonej w miejscowości Zabrzeż:

- działka gruntu o numerze ewidencyjnym 107 o pow. 0.35 ha

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem 7.ZL1.02- tereny lasów i zalesień. Sposób jej zagospodarowania został ustalony w §20 i §28 pkt. 13 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka położona jest w obrębie przysiółka Byniowa ok. 250 m od gruntowej drogi dojazdowej (droga polna) i ok. 350 m od skupiska zabudowy mieszkalno– zagrodowej, na stoku o zmiennym znacznym nachyleniu i ekspozycji W i NW, na wysokości ok. 600 m n.p.m., w otoczeniu gruntów rolnych i lasów. Usytuowanie na stoku równoległe. Brak prawnie uregulowanego dojazdu; możliwy drogami polnymi po gruntach prywatnych. Kształt działki wydłużony. Wartość bonitacyjna gleb niska. Stan zagospodarowania: trwały użytek zielony, przy granicy z lasem, porośnięty młodymi samosiewami drzew liściastych, głównie brzozy. Brak melioracji, brak widocznych procesów erozyjnych, mimo znacznego nachylenia stoku.

Cena  wywoławcza nieruchomości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych)

Wysokość wadium 1 050,00 zł ( słownie: tysiąc pięćdziesiąt złotych)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- działka gruntu o numerze ewidencyjnym 109 o pow. 0.31 ha

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko nieruchomość położona jest  w terenie oznaczonym symbolem 7.R.04- teren rolny. Sposób jej zagospodarowania został ustalony w §21 i §28 pkt. 13 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka położona jest w obrębie przysiółka Byniowa, w pobliżu działki 107, ok. 200 m od gruntowej drogi dojazdowej (droga polna) i ok. 300 m od skupiska zabudowy mieszkalno– zagrodowej, na wierzchowinie i stoku o zmiennym miejscami znacznym nachyleniu i ekspozycji W, NW i  NE, na wysokości ok. 600 m n.p.m., w otoczeniu gruntów rolnych i lasów. Usytuowanie na stoku równoległe. Brak prawnie uregulowanego dojazdu; możliwy drogami polnymi po gruntach prywatnych. Kształt działki nieregularny, wydłużony. Wartość bonitacyjna gleb niska. Stan zagospodarowania: trwały użytek zielony, przy granicy z lasem, porośnięty młodymi samosiewami drzew liściastych, głównie brzozy. Brak melioracji, brak widocznych procesów erozyjnych, mimo znacznego nachylenia stoku.

Cena wywoławcza nieruchomości: 6 200,00 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście złotych)

Wysokość wadium: 930 zł ( słownie: dziewięćset trzydzieści złotych)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- działka gruntu o numerze ewidencyjnym 142 o pow. 0.11 ha

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko nieruchomość położona jest  w terenie oznaczonym symbolem 7.R.04- teren rolny. Sposób jej zagospodarowania został ustalony w §21 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka położona jest w obrębie przysiółka Byniowa, w pobliżu zabudowań, ok. 15 m od gruntowej drogi dojazdowej (droga polna), na wierzchowinie o lekkim spadku w kierunku wschodnim, na wysokości ok. 600 m n.p.m., w sąsiedztwie gruntów rolnych. Brak prawnie uregulowanego dojazdu; możliwy przez grunt prywatny (działka rolna). Kształt działki zbliżony do prostokąta. Wartość bonitacyjna gleb niska. Grunt orny. Brak melioracji.

Cena wywoławcza nieruchomości: 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) powiększona o należną stawkę podatku VAT 23%.

Wysokość wadium: 525,00 zł ( słownie: pięćset dwadzieścia pięć złotych)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- działka gruntu o numerze ewidencyjnym 153 o pow. 0.20 ha

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem 7.R.04- teren rolny. Sposób jej zagospodarowania został ustalony w §21 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka położona jest w obrębie przysiółka Byniowa, ok.300 m od niewielkiego osiedla Byniowa przy gruntowej drodze dojazdowej, na stoku zmiennym, niewielkim spadku i ekspozycji N i NE, na wysokości ok. 600 m n.p.m., w otoczeniu gruntów rolnych. Dojazd drogą o nawierzchni gruntowej. Kształt działki zbliżony do trójkąta. Wartość bonitacyjna gleb niska. Grunt orny. Brak melioracji.

Cena wywoławcza nieruchomości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) powiększona o należną stawkę podatku VAT 23%.

Wysokość wadium: 1050,00 zł ( słownie: tysiąc pięćdziesiąt złotych)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- działka gruntu o numerze ewidencyjnym 194 o pow. 0.27 ha

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko nieruchomość położona jest  w terenie oznaczonym symbolem 7.R.05- teren rolny.

Sposób jej zagospodarowania został ustalony w §21 i §28 pkt. 13 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka położona jest przy asfaltowej drodze gminnej pomiędzy wsią Czerniec i Zabrzeż, ok. 1,5 km od osiedla Byniowa, na stoku o dość dużym spadku i ekspozycji NE, na wysokości ok. 500 m n.p.m. Działka usytuowana jest nad drogą, nad niewielką zadrzewioną skarpą przydrożną, w otoczeniu gruntów rolnych, lasu i dróg dojazdowych. Najbliższa zabudowa w odległości ok. 300 m. Kształt działki zbliżony do czworoboku. Wartość bonitacyjna gleb niska. Trwały użytek zielony (łąka). Wąski pas gruntu nad drogą asfaltową (skarpa przydrożna) porośnięty jest drzewostanem liściastym. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 9 450,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych).

Wysokość wadium: 1417, 50 zł ( słownie: tysiąc czterysta siedemnaście złotych 50/100)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- działka gruntu o numerze ewidencyjnym 629 o pow. 0.16 ha

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko nieruchomość położona jest  w terenie oznaczonym symbolem 7.R.04- teren rolny.

Sposób jej zagospodarowania został ustalony w §21 i §28 pkt. 13 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka położona jest w obrębie przysiółka Byniowa, ok. 30 m od gruntowej drogi dojazdowej (droga polna), ok. 0,4 km od osiedla Byniowa, na stoku o ekspozycji NW i znacznym nachyleniu, na wysokości ponad 600 m n.p.m,. w otoczeniu gruntów rolnych i lasu. Usytuowanie na stoku równoległe. Brak prawnie uregulowanego dojazdu; możliwy przez grunt prywatny użytkowany rolniczo. Kształt działki zbliżony do prostokąta. Wartość bonitacyjna gleb niska. Trwały użytek zielony. Mimo znacznego nachylenia stoku, brak widocznych procesów erozyjnych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 3 200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych) powiększona o należną stawkę podatku VAT 23 %.

Wysokość wadium: 480,00 zł ( słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- działka gruntu o numerze ewidencyjnym 631 o pow. 0.21 ha

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko nieruchomość położona jest  w terenie oznaczonym symbolem 7.R.04- teren rolny.

Sposób jej zagospodarowania został ustalony w §21 i §28 pkt. 13 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka położona jest w obrębie przysiółka Byniowa, przy gruntowej drodze dojazdowej, ok. 0,5 km od osiedla Byniowa, na starasowanym stoku o ekspozycji NE, na wysokości ponad 600 m n.p.m., w otoczeniu gruntów rolnych i lasu. Usytuowanie na stoku równoległe. Kształt działki zbliżony do wydłużonego prostokąta. Wartość bonitacyjna gleb niska. Grunt orny.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 4 200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych) powiększona o należną stawkę podatku VAT 23%.

Wysokość wadium: 630,00 zł ( słownie: sześćset trzydzieści złotych)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- działka gruntu o numerze ewidencyjnym 705 o pow. 1.05 ha

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko nieruchomość położona jest  w terenie oznaczonym symbolem 7.R.04- teren rolny i 7.ZL.1.02 – tereny lasów i zalesień. Sposób jej zagospodarowania został ustalony w §21, §20 i §28 pkt. 13 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka położona jest w obrębie przysiółka Byniowa, przy gruntowej drodze dojazdowej, ok. 0.6 km od osiedla Byniowa, na stoku o zmiennym, małym, średnim i znacznym nachyleniu, ekspozycji północnej, na wysokości ok. 600 m n.p.m., w sąsiedztwie gruntów rolnych i lasu. Kształt działki zbliżony do litery U. Wartość bonitacyjna gleb niska. Grunt orny i las. Ok. 50 % powierzchni zajmuje trwały użytek zielony (łąka). Pozostała część jest zakrzewiona i zadrzewiona. Drzewostan głównie liściasty, młody, nie pielęgnowany, z niewielką domieszką starszego, iglastego (jodła, sosna). Zadrzewienie występuje głównie wzdłuż starej drogi, a starszy drzewostan (ok. 30-40 letni w najwyższej części działki).

Cena wywoławcza nieruchomości: 36 750,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych)

Wysokość wadium: 5 512,50 (słownie: pięć tysięcy pięćset dwanaście złotych 50/100)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- działka gruntu o numerze ewidencyjnym 714 o pow. 0.24 ha

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko nieruchomość położona jest  w terenie oznaczonym symbolem 7.ZO.05- tereny zieleni nieurządzonej o szczególnym znaczeniu przyrodniczym. Sposób jej zagospodarowania został ustalony w §19 i §28 pkt. 13 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka położona jest w obrębie przysiółka Byniowa, przy gruntowej drodze dojazdowej, ok. 0,6 km od osiedla Byniowa, na stoku o zmiennym nachyleniu i ekspozycji północnej, na wysokości ok. 600 m n.p.m. w sąsiedztwie gruntów rolnych, lasu i drogi gruntowej. Kształt działki zbliżony do prostokąta. Wartość bonitacyjna gleb niska. Trwały użytek zielony (łąka), miejscami zakrzaczony i zadrzewiony młodymi samosiewami drzew i krzewów głównie liściastych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 8 400,00 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta złotych)

Wysokość wadium 1 260,00 zł (słownie: tysiąc dwieście sześćdziesiąt złotych)

Sprzedawana nieruchomość wolna jest od długów i ciężarów.

 

 

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy Łącko, w sali nr 7 w dniu 31 października 2013 r.od godz. 10.00. Kolejność licytacji zgodnie z wykazem działek w ogłoszeniu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- wpłacenie (na każdą działkę oddzielnie) wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Gminy Łącko nr: 15 8817 0000 2001 0020 8334 0008 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Krościenku n/Dunajcem w terminie do dnia 24 października 2013 r.(włącznie),

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika, przedłożenie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie,

- cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz.1758 ze zm.).

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi w terminie nie poźniej niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

Wójt Gminy Łącko zawiadomi nabywcę nieruchomości ustalonego w przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości winna nastąpić nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Łącko może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.

Koszty okazania granic nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.

Wójt Gminy Łącko zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia udzielane są w siedzibie Urzędu Gminy Łącko, Referat Inwestycji, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego, pokój nr 25, tel. (18) 4140730, e-mail: t.baran@lacko.pl

Podziel się: