Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art.39, 40, 41 i 51 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam:

 1.  o podjęciu przez Radę Gminy Łącko uchwały Nr 44/VII/2011 z dnia 4 maja 2011r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”, uchwalonego uchwałą Nr 11/2007 Rady Gminy Łącko z dnia 28 lutego 2007 r. (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego Nr 302 z dnia 24.04.2007r. z późn. zm.) dotyczącej  przeznaczenia części działki nr 595 położonej w Łącku na tereny obiektów i urządzeń łączności;

2. o  przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany ustaleń w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu i do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 14 marca 2012r.

Wnioski należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Łącko (33-390 Łącko) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu.

Organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosków jest Wójt Gminy Łącko.