OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łącko

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Łącko

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Łącko

 

Na podstawie art.17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz uchwał Rady Gminy Łącko:

- Nr 148/XXXIX/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Części „A” we wsiach: Czerniec, Kicznia, Łącko, Wola Kosnowa, Zabrzeż i Zagorzyn,

- Nr 147/XXXIX/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Części „A” we wsi Łącko,

- Nr 149/XXXIX/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B” we wsi Maszkowice (w odniesieniu do terenów oznaczonych na załącznikach nr 2 i 4), zmienioną uchwałą Rady Gminy Łącko Nr 30/XLII/2022 z dnia 25 marca 2022 r. (dot. zał. graficznych nr 2 i 3 do tej uchwały)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

  • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Części „A”, obejmującego tereny położone w miejscowościach: Czerniec, Kicznia, Łącko, Wola Kosnowa i Zabrzeż,
  • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Części „A”, obejmującego część działki nr 1696 położonej we wsi Łącko,
  • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Części „B”, obejmującego tereny położone w obrębie złóż kruszywa naturalnego, żwirowo-piaskowych „Maszkowice 5” i „Maszkowice 6” - Pole I

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 16 sierpnia do 7 września 2022 r. w Urzędzie Gminy w Łącku w godzinach od 8ºº do 15ºº w pokoju Nr 5. Projekty zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko udostępnia się również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Łącko (https://bip.malopolska.pl/uglacko,m,402950,2022.htm). Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Łącko odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Gminy w Łącku w pokoju Nr 5 o godz. 10ºº.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego może wnieść uwagi. Natomiast na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi do prognoz oddziaływania na środowisko. Uwagi do projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Łącko i do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Wójta Gminy Łącko w formie papierowej wysłanej pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Łącko, 33-390 Łącko jak również w formie elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej mail: gmina@lacko.pl i platformy usług administracji publicznej ePUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania lub siedziby - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2022 r.

Szczegółowe informacje związane z  przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych

Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Łącko danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych o których mowa w ustawie, informuję, iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "RODO” przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych jest: Wójt Gminy Łącko, 33-390 Łącko 445. Adres poczty elektronicznej IOD: iod@lacko.pl  Dane osobowe uzyskane w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Art. 6, ust. 1, pkt c RODO). Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.lacko.pl lub w siedzibie Administratora na tablicy ogłoszeń.

 

WÓJT

(-) mgr Jan Dziedzina

ZAŁĄCZNIKI (pliki spakowane w formacie zip):

1. Zmiany MPZP Łącko część A - wsie Czerniec, Kicznia, Łącko, Wola Kosnowa, Zabrzeż

2. Zmiany MPZP Łącko część A - działka nr 1696

3. Zmiany MPZP Łącko część B - złoża Maszkowice