OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łącko

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łącko

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części tekstowej

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), 39 ust. 1, art. 40, 41 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Łącko Nr 62/LVII/2023 z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części tekstowej Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko w zakresie zmiany części tekstowej zawartej w Tomie II pt. „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” ust. 4A. „Kierunki uwzględniające bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę na terenach objętych zmianą na podstawie uchwały Rady Gminy Łącko Nr 35/XXXII/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.”, polegającej na wprowadzeniu definicji usług nieuciążliwych i nieuciążliwej produkcji pod tabelą określającą „obszary funkcjonalne oraz ustalenia i wskaźniki dotyczące zagospodarowania” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - w dniach od 26 września do 17 października 2023 r. w Urzędzie Gminy Łącko w godzinach od 8ºº do 14ºº w pokoju Nr 5. Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Łącko  https://bip.malopolska.pl/uglacko. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium jw. odbędzie się w dniu 10 października 2023 r. w Urzędzie Gminy Łącko w pokoju nr 5 o godz. 10ºº. Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Natomiast na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko i do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Wójta Gminy Łącko w formie papierowej wysłanej pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Łącko, 33-390 Łącko 445 jak również w formie elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej mail: gmina@lacko.pl i platformy usług administracji publicznej ePUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania lub siedziby - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2023 r. 

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych

Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977z późn. zm.), w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Łącko danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych o których mowa w ustawie, informuję, iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "RODO” przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych jest: Wójt Gminy Łącko, 33-390 Łącko 445. Adres poczty elektronicznej IOD: iod@lacko.pl  Dane osobowe uzyskane w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Art. 6, ust. 1, pkt c RODO). Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.lacko.pl lub w siedzibie Administratora na tablicy ogłoszeń.

WÓJT

(-) mgr Jan Dziedzina

Załączniki:

- Prognoza oddziaływania na środowisko - plik w formacie pdf (953 KB)

- Synteza ustaleń - plik w formacie pdf (531 KB)

- Kierunki zagospodarowania przesterznngo - plik w formacie pdf (632 KB)

- Studium uwarunkowań i kierónków - plik w formacie pdf (1 354 KB)

- Projekt Uchwały Rady Gminy - plik w formacie pdf (385 KB)