Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Łącko

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania Gminy Łącko - Części „B”

Na podstawie art.17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Gminy Łącko:

- Nr 34/XXX/2021 z dnia 12 marca 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Części „B” we wsiach: Kadcza, Jazowsko i Maszkowice (dotyczy terenu określonego na załączniku Nr 2 do tej uchwały), zmienionej uchwałą Nr 33/XLII/2022 Rady Gminy Łącko z dnia 25 marca 2022r.,

- Nr 150/XXXIX/2021 z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Części „B” we wsiach: Kadcza, Łazy Brzyńskie, Jazowsko, Maszkowice i Zarzecze, zmienionej uchwałą Nr 81/XLIV/2022 Rady Gminy Łącko z dnia 24 maja 2022r. (dotyczy obszarów określonych na załącznikach graficznych nr: 2, 3 i 4 do tej uchwały),

- Nr 52/XLIII/2022 z dnia 29 kwietnia 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Części „B” we wsi Zarzecze

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Części „B” we wsiach Jazowsko, Kadcza i Zarzecze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 22 listopada do 13 grudnia 2022r. w Urzędzie Gminy w Łącku w godzinach od 8ºº do 15ºº  w pokoju Nr 5. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnia się również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Łącko (https://bip.malopolska.pl/uglacko). Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Części „B” we wsiach Jazowsko, Kadcza i Zarzecze odbędzie się w dniu 28 listopada 2022r. w Urzędzie Gminy w Łącku w pokoju Nr 5 o godz. 10ºº. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wnieść uwagi. Natomiast na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi do ww. projeku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Części „B” do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Wójta Gminy Łącko w formie papierowej wysłanej pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Łącko (33-390 Łącko) jak również w formie elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej mail: (gmina@lacko.pl) i platformy usług administracji publicznej ePUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania lub siedziby - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2022r.

Szczegółowe informacje związane z  przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postepowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych

Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Łącko danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych o których mowa w ustawie, informuję, iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "RODO” przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych jest: Wójt Gminy Łącko, 33-390 Łącko 445. Adres poczty elektronicznej IOD: iod@lacko.pl  Dane osobowe uzyskane w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego.

 

WÓJT

(-) Jan Dziedzina

Załączniki:

- Uchwała

- Prognoza oddziaływania na środowisko

- Zmiana MPZP "B" - Kadcza 257.4 i 258.1

- Zmiana MPZP "B" - Kadcza 262.19

- Zmiana MPZP "B" - Jazowsko dz 892.1, 893, 894

- Zmiana MZPP "B" - Zarzecze dz 36.1