OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łącko

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Łącko

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów

zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

w Gminie Łącko


Na podstawie art. 17 pkt  9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz uchwał Rady Gminy Łącko:

- Nr 150/XXXIX/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Części „B” we wsiach: Kadcza, Łazy Brzyńskie, Jazowsko, Maszkowice i Zarzecze (dotyczy obszarów określonych na załącznikach graficznych nr: 2, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18 i 19 do tej uchwały), zmienionej uchwałą Nr 51/XLIII/2022 Rady Gminy Łącko z dnia 29 kwietnia 2022 r.,

- Nr 149/XXXIX/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B” we wsi Maszkowice w odniesieniu do obszaru oznaczonego na załączniku nr 6, zmienioną uchwałą Rady Gminy Łącko Nr 30/XLII/2022 z dnia 25 marca 2022 r. - dot. złoża kruszywa naturalnego „Maszkowice 6A”,

- Nr 23/XLI/2022 z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Części „A” we wsi Czarny Potok, zmienioną uchwałą Rady Gminy Łącko Nr 97/XLVI/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

  • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Części „B”, obejmującego tereny położone w miejscowościach: Kadcza, Łazy Brzyńskie, Jazowsko, Maszkowice i Zarzecze,
  • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Części „B”, obejmującego obszar złoża kruszywa naturalnego „Maszkowice 6A”,
  • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Części „A”, obejmującego teren położony w miejscowości Czarny Potok,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 20 września do 12 października 2022 r. w Urzędzie Gminy w Łącku w godzinach od 8ºº do 15ºº w pokoju Nr 5.

Projekty zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko udostępnia się również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Łącko https://bip.malopolska.pl/uglacko. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Łącko odbędzie się w dniu 4 października 2022 r. w Urzędzie Gminy w Łącku w pokoju Nr 5 o godz. 10ºº. 

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego może wnieść uwagi. Natomiast na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi do prognoz oddziaływania na środowisko.

Uwagi do ww. projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Części „B” i Części „A” oraz do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Wójta Gminy Łącko w formie papierowej wysłanej pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Łącko, 33-390 Łącko 445 jak również w formie elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej mail: gmina@lacko.pl i platformy usług administracji publicznej ePUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania lub siedziby - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2022 r.

Szczegółowe informacje związane z  przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych

Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Łącko danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych o których mowa w ustawie, informuję, iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "RODO” przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Administratorem danych osobowych jest: Wójt Gminy Łącko, 33-390 Łącko 445. Adres poczty elektronicznej IOD: iod@lacko.pl  Dane osobowe uzyskane w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Art. 6, ust. 1, pkt c RODO). Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.lacko.pl lub w siedzibie Administratora na tablicy ogłoszeń.

 

WÓJT

(-) mgr Jan Dziedzina