Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Jazowsku

Wójt Gminy Łącko                                            

33-390 Łącko

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

NA SPRZEDAŻ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W JAZOWSKU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Łącko działając na podstawie: art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1, art. 41 ust. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344), § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust. 1, § 6 ust. 3, § 13 oraz § 14 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) jak i Uchwały Nr 17/LI/2023 Rady Gminy Łącko z dnia 27 stycznia 2023 r., w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu części nieruchomości gruntowej  położonej w obrębie ewidencyjnym Jazowsko, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy Łącko położonej w obrębie Jazowsko który odbędzie się dnia 7 sierpnia 2023 r. o godz. 10 00  w siedzibie Urzędu Gminy Łącko (sala obrad pokój nr 7).

1. Przedmiotem sprzedaży jest:

a) prawo własności działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 633/14 o powierzchni 0,1026 ha objętej księgą wieczystą nr NS1S/00085483/1 urządzoną i prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych, z którym to wiąże się nabycie udziału w prawie wynoszącym 1/12 części w drodze wewnętrznej stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 633/22 o pow. 0,0835 ha objętej księga wieczystą nr NS1S/00151031/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych,

cena: 86 167,00 zł,

cena wywoławcza wynosi: 123 120,00 zł netto, 151 437,60 zł brutto (w tym VAT 23 %),

wadium –  15 200,00 zł,

minimalne postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej brutto wynosi – 1 520,00 zł,

b) prawo własności działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 633/15 o powierzchni 0,1004 ha objętej księgą wieczystą nr NS1S/00085483/1 urządzoną i prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych, z którym to wiąże się nabycie udziału w prawie wynoszącym 1/12 części w drodze wewnętrznej stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 633/22 o pow. 0,0835 ha objętej księga wieczystą nr NS1S/00151031/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych,

cena: 84 167,00 zł,

cena wywoławcza wynosi: 120 480,00 zł netto, 148 190,40 zł brutto (w tym VAT 23 %),

wadium –  14 900,00 zł,

minimalne postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej brutto wynosi – 1 490,00 zł,

c) prawo własności działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 633/16 o powierzchni 0,0994 ha objętej księgą wieczystą nr NS1S/00085483/1 urządzoną i prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych, z którym to wiąże się nabycie udziału w prawie wynoszącym 1/12 części w drodze wewnętrznej stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 633/22 o pow. 0,0835 ha objętej księga wieczystą nr NS1S/00151031/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych,

cena: 83 167,00 zł,

cena wywoławcza wynosi: 119 280,00 zł netto, 146 714,70 zł brutto (w tym VAT 23 %),

wadium –  14 700,00 zł,

minimalne postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej brutto wynosi – 1 470,00 zł,

d) prawo własności działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 633/17 o powierzchni 0,0988 ha objętej księgą wieczystą nr NS1S/00085483/1 urządzoną i prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych, z którym to wiąże się nabycie udziału w prawie wynoszącym 1/12 części w drodze wewnętrznej stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 633/22 o pow. 0,0835 ha objętej księga wieczystą nr NS1S/00151031/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych,

cena: 83 167,00 zł,

cena wywoławcza wynosi: 118 560,00 zł netto, 145 828,80 zł brutto (w tym VAT 23 %),

wadium –  14 600,00 zł,

minimalne postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej brutto wynosi – 1 460,00 zł.

Ustalona cena nabycia nieruchomości nie podlega rozłożeniu na raty. Koszty sporządzenia aktu notarialnego i koszty sądowe ponosi nabywca. Cena nabycia nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez kupującego w taki sposób, aby najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej znajdowała się na rachunku bankowym organizującego przetarg ustny nieograniczony.

Przetarg odbywa się oddzielnie na każdą działkę ewidencyjną.

2. Opis części nieruchomości przeznaczonej do zbycia:

Wyżej wymienione działki ewidencyjne przeznaczone do zbycia powstały w wyniku podziału działki nr 633/5, który to został zatwierdzony decyzją Wójta Gminy Łącko znak: RIN.6831.54.2014 z dnia 2 lutego 2015 r. Przywołana decyzja zawiera warunek dotyczący zapewnienia ww. działkom dostępu do drogi publicznej w przypadku ich zbycia. Na tą okoliczność została wydzielona z przestrzeni gruntu działka ewidencyjna oznaczona numerem 633/22 o pow. 0,0835 ha stanowiąca drogę wewnętrzną. Mając na uwadze powyższe, zbycie każdej z działek ewidencyjnych nr 633/14, 633/15, 633/16 czy też 633/17 wiąże się ze zbyciem udziału w prawie wynoszącym 1/12 prawa własności do działki gruntu stanowiącej drogę wewnętrzną (dz. 633/22) za wykorzystaniem której to realizowany będzie dostęp do drogi publicznej. Działki gruntu przeznaczone do zbycia   położone są w części centralnej wsi, w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zagrodowymi w obrębie rozwijającego się osiedla mieszkaniowego, w odległości około 0,5 km od obiektów usługowo-handlowych i około 150 m od drogi wojewódzkiej 969 Nowy Sącz-Krościenko-Nowy Targ. Sąsiadują z terenami niezabudowanymi (działki wydzielone pod budownictwo jednorodzinne), a w odległości około 120 m znajduje się gęsta zabudowa jednorodzinna – osiedlowa. W odległości 150 m tereny rekreacyjno – wypoczynkowe nad rzeką Dunajec. Za drogą wojewódzką znajduje się między innymi boisko sportowe, oczyszczalnia ścieków, tereny zieleni nad rzeką Dunajec. Według ewidencji gruntów: działkę ewidencyjną  nr 633/14 stanowią użytki: RIIIb o powierzchni 0,0268 ha oraz RIVa o powierzchni 0,0758 ha, działkę ewidencyjną nr 633/15 stanowi w całości użytek RIVa o powierzchni 0,1004 ha, działkę ewidencyjną nr 633/16 stanowią użytki: RIIIb o powierzchni 0,0013 ha oraz RIVa o powierzchni 0,0981 ha, działkę ewidencyjną nr 633/17 stanowią użytki: RIVa o powierzchni 0,0963 ha oraz RIVb o powierzchni 0,0025 ha,  działkę ewidencyjną nr 633/22 stanowią użytki: RIVa o powierzchni 0,0550 ha i RIVb o powierzchni 0,0285 ha.

Dostęp do drogi publicznej: za wykorzystaniem drogi wewnętrznej nie urządzonej stanowiącej działkę gruntu nr 633/22, w której nabywca prawa własności działki przeznaczonej do zbycia będzie posiadał udział w prawie, przez starodroże o nawierzchni bitumicznej do drogi wojewódzkiej. Usytuowanie działek w stosunku do drogi wewnętrznej - prostopadłe. Ukształtowanie terenu: wszystkie działki ewidencyjne przeznaczone do zbycia położone są w terenie płaskim, wyrównanym, posiadają regularny kształt, granice zbliżone do prostokąta. Stan zagospodarowania: wszystkie działki są nieogrodzone i niezabudowane, porośnięte roślinnością trawiastą. Dostęp do urządzeń infrastruktury: słaby, działki nie posiadają bezpośredniego dostępu do infrastruktury technicznej, w którą wyposażone są działki sąsiednie objęte odrębnym prawem własności.

3. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko, działki nr: 633/14, 633/15, 633/16, 633/17 oraz 633/22 położone są w terenie zabudowy mieszkalnictwa jednorodzinnego oznaczonego symbolem 10.MN.12. Szczegółowy zapis planu z rysunkiem planu znajduje się na stronie Urzędu Gminy Łącko oraz został dołączony do ogłoszenia o przetargu.

4. Obciążenia nieruchomości.

Zbywana część nieruchomości stanowiąca działki ewidencyjne nr 633/14, 633/15, 633/16 oraz 633/17 jest niezabudowana objęta księgą wieczystą nr NS1S/00085483/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Wolna jest od długów i ciężarów. Dział III prawa roszczenia i ograniczenia księgi wieczystej obejmującej w/w działki ewidencyjne – wolny. Dział IV hipoteka nie zawiera wpisów. Zbywana część nieruchomości stanowiąca udział w drodze wewnętrznej stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 633/22 o pow. 0,0835 ha jest niezabudowana objętą księga wieczystą nr NS1S/00151031/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Wolna jest od długów i ciężarów. Dział III prawa roszczenia i ograniczenia księgi wieczystej obejmującej w/w działki ewidencyjne – wolny. Dział IV hipoteka nie zawiera wpisów.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wniesienie wadium w pieniądzu poprzez dokonanie wpłaty na konto Urzędu Gminy Łącko w Łąckim Banku Spółdzielczym nr konta 48 88 05 0009 0000 0144 2000 0080 (z dopiskiem na którą działkę ewidencyjną wadium zostało wpłacone np.: „Wadium działka ewidencyjna 633/14 Jazowsko”). Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 1 sierpnia 2023 r., w taki sposób aby najpóźniej w dniu  1 sierpnia 2023 r. znajdowało się ono na rachunku bankowym organizującego przetarg ustny nieograniczony. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Gminy Łącko.

UWAGA ! Osoby które dokonają wpłaty wadium po wyznaczonym terminie nie zostaną dopuszczone do przetargu.

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dokumenty potwierdzające uprawnienia do uczestnictwa w przetargu:

  • osoby fizyczne  - dowód wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu. Do przetargu przystępują oboje małżonkowie, lub jeden z nich, jeśli przedłoży zgodę na nabycie nieruchomości z majątku wspólnego, wyrażoną przez współmałżonka w formie aktu notarialnego. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków mającego zamiar nabycia nieruchomości z majątku odrębnego wymagane jest złożenie stosownego oświadczenia woli. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie.
  • osoby prawne, i inne podmioty w tym prowadzące działalność gospodarczą - aktualny wypis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, aktualne upoważnienia do reprezentowania osoby prawnej, podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, spółki w przetargu (w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem) oraz dowód wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.

W przypadku chęci uczestnictwa w przetargu cudzoziemców – na zasadach określonych w Ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278). Uczestnicy przystępujący do przetargu będące osobami fizycznymi, przedstawicielami uczestnika przetargu oraz osoby uprawnione do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej zobowiązane są do wskazania Komisji danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania, adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru identyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) należy wskazać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest: okazać dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, w przypadku wystąpienia przedłożyć stosowne zgody, oświadczenia woli czy też upoważnienia, złożyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia, złożyć dyspozycję wskazującą numer konta na które to w przypadku zaistnienia okoliczności zostanie zwrócone wadium oraz oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady przedmiotu sprzedaży.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały zostanie im zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium podlega zwrotowi niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wójt Gminy Łącko, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa wyżej, Wójt Gminy Łącko może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty w tym także prowadzące działalność gospodarczą. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Łącko zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Operaty szacunkowe części nieruchomości znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy Łącko w pokoju nr 5.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Łącko pod numerem tel. (018) 414-07-30 w godzinach pracy urzędu oraz na naszej stronie internetowej www.lacko.pl.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łącko, publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łącko: https://bip.malopolska.pl/uglacko, na stronie internetowej Urzędu Gminy Łącko: www.lacko.pl oraz podje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. wywieszone na tablicach ogłoszeniowych poszczególnych sołectw.

 

WÓJT

(-) mgr Jan Dziedzina

ZAŁĄCZNIKI:

Wypis/wyrys z MPZP Gminy Łącko - plik w formacie pdf (423 KB)

Wyrys z działek - plik w formacie pdf (4 095 KB)

Legenda - plik w formacie pdf (229 KB)