Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Jazowsku

WÓJT GMINY ŁĄCKO

33-390 ŁĄCKO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Łącko działając na podstawie: art. 38, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust.1, § 13 oraz § 14 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490.) jak i Uchwały Nr 67/XLIX//2018 Rady Gminy Łącko z dnia 8 sierpnia 2018 r., w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Jazowsko i Uchwały Nr 104/XIII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 23 sierpnia 2019 r., w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Jazowsko, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy Łącko położonej w obrębie Jazowsko, Gmina Łącko który odbędzie się dnia 10 grudnia 2019 r. o godz. 11 00 w siedzibie Urzędu Gminy Łącko (sala obrad pokój nr 7).

1.    Przedmiotem sprzedaży jest :

a) prawo własności działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 633/20 o powierzchni 0,1008 ha, z którym to wiąże się nabycie udziału w prawie wynoszącym 1/12 części w drodze wewnętrznej stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 633/22 o pow. 0,0835 ha objętych księgą wieczystą nr NS1S/00085483/1 urządzoną i prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu,

cena: 72 358,00 zł,

cena wywoławcza wynosi: 73 600,00 zł netto,

VAT w wysokości 23 % zostanie  naliczony do najwyższej ceny uzyskanej w wyniku przetargu,

wadium – 7 360,00 zł,

minimalne postąpienie - 740,00 zł,

 b) prawo własności działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 633/21 o powierzchni 0,0998 ha, z którym to wiąże się nabycie udziału w prawie wynoszącym 1/12 części w drodze wewnętrznej stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 633/22 o pow. 0,0835 ha objętych księgą wieczystą nr NS1S/00085483/1 urządzoną i prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu,

cena: 71 681,00 zł,

cena wywoławcza wynosi: 73 000,00 zł netto,

VAT w wysokości 23 % zostanie  naliczony do najwyższej ceny uzyskanej w wyniku przetargu,

wadium – 7 300,00 zł,

minimalne postąpienie - 730,00 zł,

c) prawo własności działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 633/10 o powierzchni 0,1038 ha, z którym to wiąże się nabycie udziału w prawie wynoszącym 1/12 części w drodze wewnętrznej stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 633/22 o pow. 0,0835 ha objętych księgą wieczystą nr NS1S/00085483/1 urządzoną i prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu,

cena: 67 996,00 zł,

cena wywoławcza wynosi: 69 300,00 zł netto,

VAT w wysokości 23 % zostanie  naliczony do najwyższej ceny uzyskanej w wyniku przetargu,

wadium – 6 930,00 zł,

minimalne postąpienie - 700,00 zł,

d) prawo własności działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 633/11 o powierzchni 0,1021 ha, z którym to wiąże się nabycie udziału w prawie wynoszącym 1/12 części w drodze wewnętrznej stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 633/22 o pow. 0,0835 ha objętych księgą wieczystą nr NS1S/00085483/1 urządzoną i prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu,

cena: 67 228,00 zł,

cena wywoławcza wynosi: 68 500,00 zł netto,

VAT w wysokości 23 % zostanie  naliczony do najwyższej ceny uzyskanej w wyniku przetargu,

wadium – 6 850,00 zł,

minimalne postąpienie - 690,00 zł,

Ustalona cena nabycia nieruchomości nie podlega rozłożeniu na raty. Koszty sporządzenia aktu notarialnego i koszty sądowe ponosi nabywca. Cena nabycia nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez kupującego w taki sposób, aby najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej znajdowała się na rachunku bankowym organizującego przetarg ustny nieograniczony.

Przetarg odbywa się oddzielnie na każdą działkę ewidencyjną.

2. Opis części nieruchomości przeznaczonej do zbycia:

Wyżej wymienione działki ewidencyjne przeznaczone do zbycia powstały w wyniku podziału działki nr 633/5, który to został zatwierdzony decyzją Wójta Gminy Łącko znak: RIN.6831.54.2014 z dnia 2 lutego 2015 r. Przywołana decyzja zawiera warunek dotyczący zapewnienia ww. działkom dostępu do drogi publicznej w przypadku ich zbycia. Na tą okoliczność została wydzielona z przestrzeni gruntu działka ewidencyjna oznaczona numerem 633/22 o pow. 0,0835 ha stanowiąca drogę wewnętrzną. Mając na uwadze powyższe, zbycie każdej z działek ewidencyjnych nr 633/10, 633/11, 633/20 czy też 633/21 wiąże się ze zbyciem udziału w prawie wynoszącym 1/12 prawa własności do działki gruntu stanowiącej drogę wewnętrzną (dz. 633/22) za wykorzystaniem której to realizowany będzie dostęp do drogi publicznej. Działki gruntu przeznaczone do zbycia położone są w części centralnej wsi, w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zagrodowymi w obrębie rozwijającego się osiedla mieszkaniowego, w odległości około 0,5 km od obiektów usługowo-handlowych i około 150 m od drogi wojewódzkiej 969 Nowy Sącz-Krościenko-Nowy Targ. W odległości około 120 m znajduje się gęsta zabudowa jednorodzinna – osiedlowa. W odległości 150 m tereny rekreacyjno – wypoczynkowe nad rzeką Dunajec. Za drogą wojewódzką znajduje się między innymi boisko sportowe, oczyszczalnia ścieków, tereny zieleni nad rzeką Dunajec.

Dostęp do drogi publicznej: bezpośredni z drogi wojewódzkiej poprzez drogę wewnętrzną nie urządzoną stanowiącą działkę gruntu nr 633/22, w której nabywca prawa własności działki przeznaczonej do zbycia będzie posiadał udział w prawie oraz przez starodroże biegnące po działce nr 430/4 o nawierzchni bitumicznej. Usytuowanie działek w stosunku do drogi wewnętrznej - prostopadłe.

Ukształtowanie terenu: działki położone są na terenie płaskim, wyrównanym, posiadają regularny kształt zbliżony do prostokąta.

Stan zagospodarowania: wszystkie działki są nieogrodzone i niezabudowane, w całości lub w znacznej części porośnięte roślinnością trawiastą. Zachodnia część działki nr: 633/10 porośnięta jest w części krzewami porzeczki w wieku poprodukcyjnym, a w środkowej części działki nr 633/11 rośnie duży orzech włoski w wieku około 45 lat.

Dostęp do urządzeń infrastruktury: działki nie posiadają bezpośredniego dostępu do infrastruktury technicznej, w którą wyposażone są działki sąsiednie objęte odrębnym prawem własności.

3. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko, działki nr: 633/10, 633/11, 633/20, 633/21 oraz 633/22 położone są w terenie zabudowy mieszkalnictwa jednorodzinnego oznaczonego symbolem 10.MN.12. Szczegółowy zapis planu z rysunkiem planu znajduje się na stronie Urzędu Gminy Łącko.

4. Obciążenia nieruchomości.

Zbywana część nieruchomości stanowiąca działki ewidencyjne nr 633/10, 633/11, 633/20, 633/21 oraz 633/22 jest niezabudowana objęta księgą wieczystą nr NS1S/00085483/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Wolna jest od długów i ciężarów. Dział III prawa roszczenia i ograniczenia księgi wieczystej obejmującej w/w działki ewidencyjne – wolny. Dział IV hipoteka nie zawiera wpisów.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wniesienie wadium w pieniądzu poprzez dokonanie wpłaty na konto Urzędu Gminy Łącko w Łąckim Banku Spółdzielczym nr konta 48 88 05 0009 0000 0144 2000 0080 (z dopiskiem na którą działkę ewidencyjną wadium zostało wpłacone np.: „Wadium działka ewidencyjna 633/20 Jazowsko”). Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 6 grudnia 2019 r. w taki sposób aby najpóźniej w dniu  6 grudnia 2019 r. znajdowało się ono na rachunku bankowym organizującego przetarg ustny nieograniczony. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Gminy Łącko.

UWAGA !

osoby które dokonają wpłaty wadium po wyznaczonym terminie nie zostaną dopuszczone do przetargu.

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są złożyć dokumenty potwierdzające uprawnienia do uczestnictwa w przetargu:

- osoby fizyczne - dowód wpłaty wadium (kserokopie) wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu. Do przetargu przystępują oboje małżonkowie, lub jeden z nich, jeśli przedłoży zgodę na nabycie nieruchomości z majątku wspólnego, wyrażoną przez współmałżonka w formie aktu notarialnego. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego
z małżonków mającego zamiar nabycia nieruchomości z majątku odrębnego wymagane jest złożenie stosownego oświadczenia woli. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie.

- podmioty prowadzące działalność gospodarczą - aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu spółki w przetargu (w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem) oraz dowód wpłaty wadium (kserokopie) wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.

W przypadku chęci uczestnictwa w przetargu cudzoziemców – na zasadach określonych w Ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

Dokumenty o których mowa powyżej należy złożyć w opisanych, podpisanych i zaklejonych kopertach na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Łącko w  terminie do dnia 6 grudnia 2019 r. do godz. 14.00 z dopiskiem, „Przetarg” i wskazaniem której działki ewidencyjnej dotyczą.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest: okazać dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, ważne pełnomocnictwa, złożyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia, oraz że nie będzie występował z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady przedmiotu sprzedaży.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały zostanie im zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium podlega zwrotowi niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wójt Gminy Łącko, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa wyżej, Wójt Gminy Łącko może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Nabywcą nieruchomości ustalonym w przetargu z którym zawarta zostanie umowa notarialna może być wyłącznie osoba lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą który wniósł wadium.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Łącko zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Łącko w pokoju nr 5.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Łącko pod numerem tel. (018) 414-07-30 w godzinach pracy urzędu oraz na naszej stronie internetowej www.lacko.pl.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łącko, publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łącko (https://bip.malopolska.pl/uglacko), na stronie internetowej Urzędu Gminy Łącko (www.lacko.pl) oraz podje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. wywieszone na tablicach ogłoszeniowych poszczególnych sołectw.

Wójt Gminy Łącko

(-) mgr Jan Dziedzina

Do Pobrania:

- Ogłoszenie o przetargu

- Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 159/2019

- Mapa podziału

- Wypis z MPZP

- Wyrys z MPZP

Podziel się: