Obwieszczenie Wójta Gminy Łącko

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Łącko

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego w Gminie Łącko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Gminy Łącko: Nr 127/XVI/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Części „A” i Nr 130/XVI/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Części „B”

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  • Gminy Łącko – Części „A” obejmującej tereny położone w miejscowościach: Czarny Potok, Kicznia, Łącko, Wola Kosnowa, Wola Piskulina, Zabrzeż  i Zagorzyn
  • Gminy Łącko – Części „B” obejmującej tereny położone w miejscowościach: Brzyna, Kadcza, Maszkowice i Obidza   

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 4 sierpnia do 2 września 2020 r. w Urzędzie Gminy w Łącku w godzinach od 8ºº do 15ºº w pokoju Nr 5.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko Części -„A” i Części -„B” odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Gminy w Łącku w pokoju Nr 5 o godz. 10ºº. Dyskusja publiczna odbędzie się z zachowaniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych związanych z pandemią Covid-19.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmiany miejscowych planów może wnieść uwagi. Uwagi do projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko Części -„A” i Części -„B” oraz do prognoz oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta Gminy Łącko na piśmie lub za pomocą komunikacji elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2020r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Łącko.

Szczegółowe informacje związane z  przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postepowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych

Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Łącko danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych o których mowa w ustawie, informuję, iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "RODO” przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Administratorem danych osobowych jest: Wójt Gminy Łącko, 33-390 Łącko 445. Adres poczty elektronicznej IOD: iod@lacko.pl  Dane osobowe uzyskane w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Art. 6, ust. 1, pkt c RODO). Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.lacko.pl lub w siedzibie Administratora na tablicy ogłoszeń.

 

WÓJT 

(-) Jan Dziedzina

Załączniki:

- Obwieszczenie

- Ogłoszenie

- Projekt Uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”

Projekt Uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”

- Załączniki graficzne do uchwały Łącko - Część "A"

- Załączniki graficzne do uchwały Łącko - Część "B"

Podziel się: