Informacje z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łącko:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Empol” Sp. z o. o.
34-451 Tylmanowa, Os. Rzeka 133

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych:

Wszystkie odpady zgodnie z zawartą umową przetargową na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest do przekazywania ich do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych tj. ZZO Gorlice, ul. Przemysłowa 7, Chopina 33G, 38-300 Gorlice.

 

Osiągnięte przez Gminę Łącko poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

  1. Osiągnięty przez Gminę Łącko – za rok 2018 – poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł 0 %.

  2. Osiągnięty przez Gminę Łącko – za rok 2018 – poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 22 %.

  3. Osiągnięty przez Gminę Łącko – za rok 2018 – poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100 %.

 

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

Punkt Selektywnej Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków w Łącku. Punkt jest czynny w godzinach:

  • wtorek, środa, piątek, sobota: 7:00 - 15:00.

  • poniedziałek, czwartek: nieczynny.


Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, ze zm.):

  • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łącku,

  • dwukrotnie w ciągu roku odbywa się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych.