Informacja Wójta Gminy Łącko

 INFORMACJA 

o wyniku publicznego nieograniczonego przetargu ustnego przeprowadzonego w dniu 7 sierpnia 2023 r. na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Jazowsku

 

Zgodnie z § 12 ust 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213.) Wójt Gminy Łącko podaje do publicznej wiadomości na okres 7 dni począwszy od dnia 16 sierpnia 2023 r. informację o wyniku nieograniczonego przetargu ustnego odbytego w siedzibie Gminy Łącko w dniu 7 sierpnia 2023 r. o godzinie 1000.

Przedmiot przetargu: z części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Jazowsko stanowiącej własność Gminy Łącko do sprzedaży przeznaczono:

 1. prawo własności działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 633/14 o powierzchni 0,1026 ha objętej księgą wieczystą nr NS1S/00085483/1 urządzoną i prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych, z którym to wiąże się nabycie udziału w prawie wynoszącym 1/12 części w drodze wewnętrznej stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 633/22 o pow. 0,0835 ha objętej księga wieczystą nr NS1S/00151031/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych,

  • cena: 86 167,00 zł,
  • cena wywoławcza wynosi: 123 120,00 zł netto, 151 437,60 zł brutto (w tym VAT 23 %).

 2. prawo własności działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 633/15 o powierzchni 0,1004 ha objętej księgą wieczystą nr NS1S/00085483/1 urządzoną i prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych, z którym to wiąże się nabycie udziału w prawie wynoszącym 1/12 części w drodze wewnętrznej stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 633/22 o pow. 0,0835 ha objętej księga wieczystą nr NS1S/00151031/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych,

  • cena: 84 167,00 zł,
  • cena wywoławcza wynosi: 120 480,00 zł netto, 148 190,40 zł brutto (w tym VAT 23 %).

 3. prawo własności działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 633/16 o powierzchni 0,0994 ha objętej księgą wieczystą nr NS1S/00085483/1 urządzoną i prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych, z którym to wiąże się nabycie udziału w prawie wynoszącym 1/12 części w drodze wewnętrznej stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 633/22 o pow. 0,0835 ha objętej księga wieczystą nr NS1S/00151031/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych,

  • cena: 83 167,00 zł,
  • cena wywoławcza wynosi: 119 280,00 zł netto, 146 714,40 zł brutto (w tym VAT 23 %).

 4. prawo własności działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 633/17 o powierzchni 0,0988 ha objętej księgą wieczystą nr NS1S/00085483/1 urządzoną i prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych, z którym to wiąże się nabycie udziału w prawie wynoszącym 1/12 części w drodze wewnętrznej stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 633/22 o pow. 0,0835 ha objętej księga wieczystą nr NS1S/00151031/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych,

  • cena: 83 167,00 zł,
  • cena wywoławcza wynosi: 118 560,00 zł netto, 145 828,80 zł brutto (w tym VAT 23 %). 

 

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0.

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – nie uzyskano ze względu na brak osób dopuszczonych do przetargu.

Zgodnie z art. 40 ust. 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344, z późn. zm.) przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, albowiem nikt nie przystąpił do przetargu.

Podanie powyższej informacji do wiadomości publicznej następuje poprzez wywieszenie na okres 7 dni na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Urzędu Gminy Łącko, umieszczenie na stronie internetowej urzędu www.lacko.pl oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.malopolska.pl/uglacko.


WÓJT

(-) mgr Jan Dziedzina