Informacja o wystąpieniu wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu nowosądeckiego oraz gorlickiego

Związku z otrzymanymi pismami Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu,  informujemy o wystąpieniu ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim i gorlickim. 

Mając na uwadze powyższe, informujemy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności  i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grupy na ptaki utrzymywane w gospodarstwach;

ZAKAZUJE SIĘ:

 • Pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki.
 • Wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.


NAKAZUJE SIĘ:

 • Utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami.
 • Zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.
 • Utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostępu do zbiorników wodnuch, do których dostęp mają dzikie ptaki.
 • Przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami.
 • Karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami.
 • Wyłożenie mat dezynfekujących przed wejściem i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zabezpieczającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków  – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym.
 • Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich.
 • Oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem.
 • Powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu.
 • Dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

 

Posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych: zwiększonej śmiertelności, znacznego spadku pobierania paszy i wody, objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborności ruchów, duszności, sinicy i wybroczyn, biegunki, nagłego spadku nieśności.

1. Komunikat

2. Wytyczne

3. Informacja o wystąpieniu ogniska ptasiej grypy

Aktualizacja z dnia 31.03.2021 r.
4. Kolejny przypadek stwierdzenia wysoce zjadliwej grypy paków oraz zalecenie prowadzenia rejestru przemieszczeń na targ.

5. Podejrzenie grypy ptaków w kolejnym gospodarstwie.

Aktualizacja z dnia 07.04.2021 r.

6. Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 31 marca 2021 r.w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu nowosądeckiego i limanowskiego.

7. Podejrzenie grypy ptaków w kolejnych gospodarstwach.

Aktualizacja z dnia 08.04.2021 r.

8.  Kolejny przypadek stwierdzenia wysoce zjadliwej grypy paków.

Aktualizacja z dnia 12.04.2021 r.

9. Kolejny przypadek stwierdzenia wysoce zjadliwej grypy paków.

10. Wykluczenie podejrzenia grypy ptaków na terenie gospodarstwa położonego w miejscowości Biała Niżna.

Podziel się: