INFORMACJA o wyniku publicznego ograniczonego przetargu ustnego

Łącko, dnia 10 kwietnia 2024 r.

INFORMACJA

 o wyniku publicznego nieograniczonego przetargu ustnego przeprowadzonego w dniu 2 kwietnia 2024 r.
na sprzedaż części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Maszkowice

 

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Wójt Gminy Łącko podaje do publicznej wiadomości na okres 7 dni począwszy od dnia 10 kwietnia 2024 r. informację o wyniku nieograniczonego przetargu ustnego odbytego w siedzibie Gminy Łącko w dniu 2 kwietnia 2024 r. o godzinie 1400.

Przedmiot przetargu: z części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Maszkowice stanowiącej własność Gminy Łącko do sprzedaży przeznaczono prawo własności do:

- działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 822 o powierzchni 0,44 ha objętej księgą wieczystą nr NS1S/00084200/7 urządzoną i prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza wynosi:  49 000,00 zł.

Liczba oferentów dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 5, liczba oferentów niedopuszczonych do przetargu – 0.

W wyniku przeprowadzonej licytacji wyłoniono nabywcę działki ewidencyjnej nr 822 poł. w obrębie Maszkowice, którym zostali: Państwo Małgorzata Maria i Paweł Jan Piksa. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 58 500,00 zł.

Podanie powyższej informacji do wiadomości publicznej następuje poprzez wywieszenie na okres 7 dni na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Urzędu Gminy Łącko, publikację w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.malopolska.pl/uglacko oraz na stronie internetowej Urzędu www.lacko.pl.

 

WÓJT

(-) mgr Jan Dziedzina