Informacja o wyniku publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Jazowsko oraz Zabrzeż

INFORMACJA

o wyniku publicznego nieograniczonego przetargu ustnego przeprowadzonego w dniu 21 czerwca 2021 r.

na sprzedaż części nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Jazowsko oraz Zabrzeż

 

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490, z późn. zm.) Wójt Gminy Łącko podaje do publicznej wiadomości na okres 7 dni począwszy od dnia 29 czerwca 2021 r. informację o wyniku nieograniczonego przetargu ustnego odbytego w siedzibie Gminy Łącko w dniu 21 czerwca 2021 r. o godzinie 1000.

Przedmiot przetargu: z części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Jazowsko stanowiącej własność Gminy Łącko do sprzedaży przeznaczono prawo własności do:

działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 633/10 o powierzchni 0,1038 ha objętej księgą wieczystą nr NS1S/00085483/1 urządzoną i prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych, z którym to wiąże się nabycie udziału w prawie wynoszącym 1/12 części w drodze wewnętrznej stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 633/22 o pow. 0,0835 ha.

Cena wywoławcza wynosi:  99 999,00 zł brutto (w tym VAT 23%).

Przedmiot przetargu: z części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Zabrzeż stanowiącej własność Gminy Łącko do sprzedaży przeznaczono prawo własności do:   

działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 407/9 o powierzchni 0,0572 ha objętej księga wieczystą nr NS1S/00145422/5 urządzoną i prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza wynosi:  39 195,18 zł brutto (w tym VAT 23%).

Przetarg odbył się oddzielnie na każdą działkę ewidencyjną.

Odnośnie przetargu obejmującego prawo własności do działki ewidencyjnej 633/10 (Jazowsko) - liczba oferentów dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1, liczba oferentów niedopuszczonych do przetargu – 0.

Odnośnie przetargu obejmującego prawo własności do działki ewidencyjnej 407/9 (Zabrzeż) - liczba oferentów dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1, liczba oferentów niedopuszczonych do przetargu – 0.

W wyniku przeprowadzonej licytacji wyłoniono nabywcę działki ewidencyjnej nr 407/9 poł. w obrębie Zabrzeż, którym zostali: Państwo Agnieszka Agata i Stanisław Cebula. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 39 595,18 zł brutto.

W wyniku przeprowadzonej licytacji wyłoniono nabywcę działki ewidencyjnej nr 633/10 poł. w obrębie Jazowsko, którym zostali: Państwo Joanna i Tadeusz Andrzej Bieryt. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 100 999,00 zł brutto.

Podanie powyższej informacji do wiadomości publicznej następuje poprzez wywieszenie na okres 7 dni na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Urzędu Gminy Łącko, publikację w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.malopolska.pl/uglacko oraz na stronie internetowej Urzędu www.lacko.pl.

Wójt Gminy Łącko 

(-) mgr Jan Dziedzina