Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi

projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.
Wójt Gminy Łącko stosownie do § 4 Uchwały Nr 81/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów współpracy Gminy Łącko z tymi organizacjami i podmiotami przedstawił do konsultacji projekt  Rocznego Programu współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.
Projekt programu podlegał konsultacjom z organizacjami pozarządowymi poprzez zamieszczenie na stronie internetowej urzędu www.lacko.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łącko w terminie od dnia 28 października 2011 r. do dnia 10 listopada 2011 r.
W okresie tym istniała możliwość pisemnego zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do Urzędu Gminy Łącko.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga dotycząca ww. projektu.


Wójt Gminy Łącko
Janusz Klag