Informacja dotycząca suszy rolniczej

Szanowni Państwo,

W związku z potwierdzeniem przez IMGW-PIB w Puławach w V okresie raportowania tj. od 1 maja do 30 czerwca 2022 r., wystąpienia suszy rolniczej na terenie 115 gmin województwa małopolskiego (https://susza.iung.pulawy.pl/), pragnę przypomnieć, iż zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25 maja 2022 r., dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczącymi ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę lub suszę w środku trwałym, oraz przepisami o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, szkody spowodowane przez suszę to szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.

Mając na względzie powyższe szkody powstałe w wyniku suszy mogą być szacowane wyłącznie wówczas gdy na danym terenie zgodnie z klimatycznym bilansem wodnym wystąpiła susza. Dane w tym zakresie są publikowane dla poszczególnych gmin na stronach internetowych IUNG – PiB w Puławach.

Poszkodowani producenci rolni składają wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych (nie stanowiących środka trwałego) spowodowanych przez suszę wyłącznie poprzez aplikacje publiczną, bez udziału Komisji powołanej przez Wojewodę Małopolskiego. Protokoły z szacunku szkód są generowane automatycznie przez aplikację po złożeniu wniosku przez producenta rolnego.

Zgodnie z ww. wytycznymi, Komisja powołana przez Wojewodę, podejmuje działania przy szacowaniu suszy tylko w przypadku wystąpienia szkód w środkach trwałych, co w praktyce oznacza powstanie szkód np. w drzewach owocowych lub w przypadku wygenerowania przez ww. aplikację 5% gospodarstw do kontroli w terenie.

Aplikacja służąca do szacowania szkód powstałych w wyniku suszy rolniczej wraz z instrukcją postępowania, dostępna jest między innymi na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/aplikacja-suszowa.

 

Z poważaniem

(-) Sławomir Dyl

Dyrektor Wydziału

Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa

Załączniki:

- Informacja dotycząca suszy (plik pdf)