Zebranie wiejskie w miejscowości – Czarny Potok, Szczereż, Czerniec, Jazowsko

Sołtys wsi Czarny Potok uprzejmie informuje, że w dniu 17 września 2020 r. o godz. 17:00 odbędzie się Zebranie Wiejskie w formie online (za pośrednictwem Internetu).

Uprzejmie prosimy mieszkańców chcących wziąć udział w zebraniu wiejskim o zarejestrowanie się za pomocą formularza dostępnego pod adresem https://forms.gle/m3hJ59Gxm99TMPd36 lub na stronie Urzędu Gminy Łącko (www.lacko.pl).

Na pocztę e-mail zarejestrowanych osób zostanie udostępniony link z zaproszeniem, który należy otworzyć, aby uczestniczyć w zebraniu wiejskim.

Rejestracja zostanie wyłączona na godzinę przed planowaną datą rozpoczęcia zebrania. 

Link z zaproszeniem zostanie przesłany najpóźniej na pół godziny przez rozpoczęciem zebrania. 

Głównym tematem zebrania będzie podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na 2021 rok.

                                                                                                                               Sołtys wsi Czarny Potok - Roman Bodziony

Propozycja Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Czarny Potok z dnia 6 września 2020 roku w sprawie podziału środków funduszu sołeckiego na 2021 rok.

 1. OSP Czarny Potok (zapewnienie gotowości bojowej)                     3 000 zł
 2. Zakup strojów dla zespołu regionalnego „Czarny Potoczek”           2 000 zł
 3. Praca koparki                                                                                   2 500 zł
 4. Zakup korytek  na drogi gminne                                                     10 000 zł   
 5. Modernizacja dróg: „Do Stachonia”  (na Moczydło nr 292150K), 
  "Na Gródek", "Do Rusnarczyka                                                      29 669,41 zł

                                                                                                              -----------------
                                                                                                              47 169,41 zł
Sołtys wsi Szczereż uprzejmie informuje, że w dniu 17 września 2020 r. o godz. 18:00 odbędzie się Zebranie Wiejskie w formie online (za pośrednictwem Internetu).

Uprzejmie prosimy mieszkańców chcących wziąć udział w zebraniu wiejskim o zarejestrowanie się za pomocą formularza dostępnego pod adresem https://forms.gle/m3hJ59Gxm99TMPd36 lub na stronie Urzędu Gminy Łącko (www.lacko.pl).

Na pocztę e-mail zarejestrowanych osób zostanie udostępniony link z zaproszeniem, który należy otworzyć, aby uczestniczyć w zebraniu wiejskim.

Rejestracja zostanie wyłączona na godzinę przed planowaną datą rozpoczęcia zebrania. 

Link z zaproszeniem zostanie przesłany najpóźniej na pół godziny przez rozpoczęciem zebrania. 

Głównym tematem zebrania będzie podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na 2021 rok.
                                                                                                                                                Sołtys wsi Szczereż - Józef Bober

Propozycja Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Szczereż z dnia 7 września 2020 r. w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2021 rok

1.Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej - osiedle Kurnyty     38 111,62 zł

2. Remont boiska sportowego                                                                            4 000 zł
                                                                                                                       --------------------
                                                                                                                          42 111,62 zł
Sołtys wsi Czerniec uprzejmie informuje, że w dniu 17 września 2020 r.  o godz. 19:00 odbędzie się Zebranie Wiejskie w formie online (za pośrednictwem Internetu).

Uprzejmie prosimy mieszkańców chcących wziąć udział w zebraniu wiejskim o zarejestrowanie się za pomocą formularza dostępnego pod adresem https://forms.gle/m3hJ59Gxm99TMPd36 lub na stronie Urzędu Gminy Łącko (www.lacko.pl).

Na pocztę e-mail zarejestrowanych osób zostanie udostępniony link z zaproszeniem, który należy otworzyć, aby uczestniczyć w zebraniu wiejskim.

Rejestracja zostanie wyłączona na godzinę przed planowaną datą rozpoczęcia zebrania. 

Link z zaproszeniem zostanie przesłany najpóźniej na pół godziny przez rozpoczęciem zebrania. 

Głównym tematem zebrania będzie podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na 2021 rok.

                                                                                                                                          Sołtys wsi Czerniec - Michał Rdzawski

Propozycja Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Czerniec z dnia 6 września 2020 roku w sprawie podziału środków  z funduszu sołeckiego na 2021 rok

 1. Droga Czerniec – Zawodzie nr 292045K – zakup klińca                                9 000 zł
 2. Droga Czerniec – Na Sośnie nr 292043K                                                       5 000 zł
 3. Praca koparki                                                                                                 10 000 zł
 4. Zakup płyt JUMBO na drogę Czerniec-Ciosówka nr 292044K                       30 921 zł
                                                                                                                        ------------------                                                                                                                                                                                  54 921,00 zł
Sołtys wsi Jazowsko uprzejmie informuje, że w dniu 17 września 2020 r.  o godz. 20:00 odbędzie się Zebranie Wiejskie w formie online (za pośrednictwem Internetu).

Uprzejmie prosimy mieszkańców chcących wziąć udział w zebraniu wiejskim o zarejestrowanie się za pomocą formularza dostępnego pod adresem https://forms.gle/m3hJ59Gxm99TMPd36 lub na stronie Urzędu Gminy Łącko (www.lacko.pl).

Na pocztę e-mail zarejestrowanych osób zostanie udostępniony link z zaproszeniem, który należy otworzyć, aby uczestniczyć w zebraniu wiejskim.

Rejestracja zostanie wyłączona na godzinę przed planowaną datą rozpoczęcia zebrania. 

Link z zaproszeniem zostanie przesłany najpóźniej na pół godziny przez rozpoczęciem zebrania. 

 

MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH

 • droga gminna Pod Krzyże Kozieńskie (dz. ew. 43, 33/1)                                33.000,00 zł
  wykonanie nawierzchni bitumicznej
 • droga gminna na działce ew. 631                                                                    14.500,00 zł
  połączenie dwóch dróg asfaltowych
  wykonanie nawierzchni bitumicznej

 

 

REMONT DRÓG GMINNYCH

 • dz. ew. nr  10 – droga Do Zagrody
  zakup wyrobów betonowych w celu odwodnienia drogi                                  3000,00 zł
 • droga do Leonówki, dz. ew. nr 594 – kliniec                                                  1800,00 zł
 • droga, dz. ew. nr 654 – kliniec                                                                       1600,00 zł
 • droga Do Krawendy, nr 291855 K – kliniec                                                    2000,00 zł
 • droga Wygony-Wdżary, dz. ew. nr 20/1,
  krąg betonowy φ 400, 6 sztuk                                                                       600,00 zł
 • drga Na Szczereż, krąg betonowy φ 400, 3 szuki                                         300,00 zł
 • praca koparki przy drogach gminnych                                                       3200,00 zł

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 • Wyposażenie pomieszczenia w budynku wielofunkcyjnym
  zakup (wykonanie) regału na zastawę stołową                                              1476,00 zł

                                                                                                                            ___________

                                                                                                           RAZEM:   61.476,40 zł

Propozycje, które nie uzyskały poparcia Rady Sołeckiej:

 • Remont drogi na działce ewidencyjnej nr 581,
 • Ułożenie krawężników przy drodze Równia-Moczarki,
 • Zakup ławek do ustawienia przy budynku wielofunkcyjnym w Jazowsku,
 • Modernizacja drogi Do Turchałówki – skrzyżowanie z drogą Na Szczereż,
 • Modernizacja drogi Padoły,
 • Modernizacja drogi na dz. ew. 141 (dojazd do nr 137)
 • Modernizacja drogi Do Krawendy – Obłaz,
 • Remont drogi Pod Słowikiem,
 • Remont drogi Płanki – Migostów, odwodnienie korytami z kratą żeliwną,
 • Remont drogi Do Turchałówki, kliniec w części nie utwardzonej,
 • Zakup luster drogowych na drogi gminne.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA ZEBRANIA WIEJSKIE

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Łącko reprezentowany przez Wójta Gminy Łącko z siedzibą: 33-390 Łącko 445,

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@lacko.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb realizacji zadań ustawowych organu
w zakresie zebrań wiejskich zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz Statutami sołectw, ciążących na administratorze, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) w/w Rozporządzenia.

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

4) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w zakresie procedur związanych z organizacją zebrań wiejskich.

5) Odbiorcą Pani/Pana dane osobowe są osoby upoważnione do przetwarzania danych lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa, w szczególności w celach archiwalnych.

7) Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

8) Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu.

9) Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne. Odmowa podania danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w zebraniu wiejskim.

Podziel się: