Zebranie wiejskie w miejscowości – Łazy Brzyńskie, Obidza, Kadcza, Zagorzyn

Sołtys wsi Łazy Brzyńskie uprzejmie informuje, że w dniu 18 września 2020 r. o godz. 17:00 odbędzie się Zebranie Wiejskie w formie online (za pośrednictwem Internetu).

Uprzejmie prosimy mieszkańców chcących wziąć udział w zebraniu wiejskim o zarejestrowanie się za pomocą formularza dostępnego pod adresem https://forms.gle/m3hJ59Gxm99TMPd36 lub na stronie Urzędu Gminy Łącko (www.lacko.pl).

Na pocztę e-mail zarejestrowanych osób zostanie udostępniony link z zaproszeniem, który należy otworzyć, aby uczestniczyć w zebraniu wiejskim.

Rejestracja zostanie wyłączona na godzinę przed planowaną datą rozpoczęcia zebrania. 

Link z zaproszeniem zostanie przesłany najpóźniej na pół godziny przez rozpoczęciem zebrania. 

Głównym tematem zebrania będzie podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na 2021 rok.

                                                                                                                                      Sołtys wsi Łazy Brzyńskie - Stefan Kozik

Propozycja Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Łazy Brzyńskie z dnia 7 września 2020 r. w sprawie podziału środków funduszu sołeckiego na 2021 rok

 1. Droga Masiowa Nr 244                                                                        20 000 zł
 2. Remont dróg w sołectwie                                                                    10 000 zł
 3. Praca koparką na drogach gminnych                                                    5 000 zł
 4. Zakup korytek                                                                                        2 000 zł
 5. Wykonanie i montaż kraty na drodze gminnej Łazy Brzyńskie             1 000 zł
 6. Zakup oświetlenia świątecznego                                                             428,22 zł

                                                                                                                  ----------------------

                                                                                            Razem               38 428,22 złSołtys wsi Obidza uprzejmie informuje, że w dniu 18 września 2020 r. o godz. 18:00 odbędzie się Zebranie Wiejskie w formie online (za pośrednictwem Internetu).

Uprzejmie prosimy mieszkańców chcących wziąć udział w zebraniu wiejskim o zarejestrowanie się za pomocą formularza dostępnego pod adresem https://forms.gle/m3hJ59Gxm99TMPd36 lub na stronie Urzędu Gminy Łącko (www.lacko.pl).

Na pocztę e-mail zarejestrowanych osób zostanie udostępniony link z zaproszeniem, który należy otworzyć, aby uczestniczyć w zebraniu wiejskim.

Rejestracja zostanie wyłączona na godzinę przed planowaną datą rozpoczęcia zebrania. 

Link z zaproszeniem zostanie przesłany najpóźniej na pół godziny przez rozpoczęciem zebrania. 

Głównym tematem zebrania będzie podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na 2021 rok.

                                                                                                                                         Sołtys wsi Obidza - Krzysztof Kawecki

 

Propozycja Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Obidza z dnia 06 września 2020 r. dot. podziału środków z funduszu sołeckiego na 2021rok.  

1.Zakup płyt YUMBO na drogi gminne                   30 476.00 zł.

2.Prace koparką na drogach gminnych                  15 000.00 zł.

3.Zakup klińca na drogi gminne                              15 000.00 zł.

                                                                             ---------------------- 

                                                  Razem                     60 476.00 zł.Sołtys wsi Kadcza uprzejmie informuje, że w dniu 18 września 2020 r. o godz. 19:00 odbędzie się Zebranie Wiejskie w formie online (za pośrednictwem Internetu).

Uprzejmie prosimy mieszkańców chcących wziąć udział w zebraniu wiejskim o zarejestrowanie się za pomocą formularza dostępnego pod adresem https://forms.gle/m3hJ59Gxm99TMPd36 lub na stronie Urzędu Gminy Łącko (www.lacko.pl).

Na pocztę e-mail zarejestrowanych osób zostanie udostępniony link z zaproszeniem, który należy otworzyć, aby uczestniczyć w zebraniu wiejskim.

Rejestracja zostanie wyłączona na godzinę przed planowaną datą rozpoczęcia zebrania. 

Link z zaproszeniem zostanie przesłany najpóźniej na pół godziny przez rozpoczęciem zebrania. 

Głównym tematem zebrania będzie podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na 2021 rok.

                                                                                                                                                      Sołtys wsi Kadcza - Jan Kotas

Propozycja Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Kadcza z dnia 7 września 2020 r. w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2021 rok

 1. Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych przy drodze 969 przysiółek OSIEK                   12 000 zł
 2. Zakup wyposażenia indywidulanego strażaka oraz sprzętu gaśniczego
   dla OSP Kadcza                                                                                                                       5  000 zł
 3. Budowa siłowni na wolnym powietrzu Kadcza Podgóra na dz. gminnej Tłuczki                     35 000 zł
 4. Praca koparki                                                                                                                             4 776 zł         

                                                                                                                                                      ---------------

                                                                                                                                                        56 776 zł Sołtys wsi Zagorzyn uprzejmie informuje, że w dniu 18 września 2020 r. o godz. 20:00 odbędzie się Zebranie Wiejskie w formie online (za pośrednictwem Internetu).

Uprzejmie prosimy mieszkańców chcących wziąć udział w zebraniu wiejskim o zarejestrowanie się za pomocą formularza dostępnego pod adresem https://forms.gle/m3hJ59Gxm99TMPd36 lub na stronie Urzędu Gminy Łącko (www.lacko.pl).

Na pocztę e-mail zarejestrowanych osób zostanie udostępniony link z zaproszeniem, który należy otworzyć, aby uczestniczyć w zebraniu wiejskim.

Rejestracja zostanie wyłączona na godzinę przed planowaną datą rozpoczęcia zebrania. 

Link z zaproszeniem zostanie przesłany najpóźniej na pół godziny przez rozpoczęciem zebrania. 

Głównym tematem zebrania będzie podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na 2021 rok.

                                                                                                                                    Sołtys wsi Zagorzyn - Tadeusz Kurzeja

Propozycja Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Zagorzyn z dnia 4 września 2020 r. w sprawie podziału środków funduszu sołeckiego na 2021 rok.

 1. Droga „Czepieliki” ( Nr 292065K. dz. 118)                                 6 000 zł
 2. Droga „Równica” ( Nr 292075K)                                               15 000 zł
 3. Droga „Pod Pasternik”  (Nr 292078K)                                       15 000 zł
 4. Droga „Wygon – Piechówka” (dz. 598, dz. 606)                       15 000 zł
 5. Droga „Lisie Jamy” (Nr 292071K)                                              2 000 zł
 6. Droga „Na Sośnie” (Nr 292068 K)                                              3 276 zł

                                                                                                        ------------------

                                                                                  Razem           56 276 złKLAUZULA INFORMACYJNA ZEBRANIA WIEJSKIE

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Łącko reprezentowany przez Wójta Gminy Łącko z siedzibą: 33-390 Łącko 445,

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@lacko.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb realizacji zadań ustawowych organu
w zakresie zebrań wiejskich zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz Statutami sołectw, ciążących na administratorze, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) w/w Rozporządzenia.

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

4) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w zakresie procedur związanych z organizacją zebrań wiejskich.

5) Odbiorcą Pani/Pana dane osobowe są osoby upoważnione do przetwarzania danych lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa, w szczególności w celach archiwalnych.

7) Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

8) Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu.

9) Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne. Odmowa podania danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w zebraniu wiejskim.


Podziel się: