Zebranie wiejskie w miejscowości –Wola Piskulina, Wola Kosnowa, Zarzecze i Łącko

Sołtys wsi Wola Piskulina uprzejmie informuje, że w dniu 16 września 2020 r.  o godz. 17:00 odbędzie się Zebranie Wiejskie w formie online (za pośrednictwem Internetu).

Uprzejmie prosimy mieszkańców chcących wziąć udział w zebraniu wiejskim o zarejestrowanie się za pomocą formularza dostępnego pod adresem https://forms.gle/m3hJ59Gxm99TMPd36 lub na stronie Urzędu Gminy Łącko (www.lacko.pl).

Na pocztę e-mail zarejestrowanych osób zostanie udostępniony link z zaproszeniem, który należy otworzyć, aby uczestniczyć w zebraniu wiejskim.

Rejestracja zostanie wyłączona na godzinę przed planowaną datą rozpoczęcia zebrania. 

Link z zaproszeniem zostanie przesłany najpóźniej na pół godziny przez rozpoczęciem zebrania. 

Głównym tematem zebrania będzie podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na 2021 rok.

                                                                                                                                  Sołtys wsi Wola Piskulina - Karol Wysopal


Propozycja Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Wola Piskulinaz dnia 5 września 2020 r. w sprawie podziału środków  finansowych z funduszu sołeckiego na 2021 rok.

 1. Zakup wyrobów betoniarskich na drogi gminne                      16 920 zł
 2. Zakup klińca                                                                                1 200 zł
 3. Usługa koparką na poprawę fos i udrożnienie kręgów          15 910,14 zł    

                                                                                      ------------------------

                                                                                  Razem             34 030,14 zł
Sołtys wsi Wola Kosnowa uprzejmie informuje, że w dniu 16 września 2020 r. o godz. 18:00 odbędzie się Zebranie Wiejskie w formie online (za pośrednictwem Internetu).

Uprzejmie prosimy mieszkańców chcących wziąć udział w zebraniu wiejskim o zarejestrowanie się za pomocą formularza dostępnego pod adresem https://forms.gle/m3hJ59Gxm99TMPd36 lub na stronie Urzędu Gminy Łącko (www.lacko.pl).

Na pocztę e-mail zarejestrowanych osób zostanie udostępniony link z zaproszeniem, który należy otworzyć, aby uczestniczyć w zebraniu wiejskim.

Rejestracja zostanie wyłączona na godzinę przed planowaną datą rozpoczęcia zebrania. 

Link z zaproszeniem zostanie przesłany najpóźniej na pół godziny przez rozpoczęciem zebrania. 

Głównym tematem zebrania będzie podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na 2021 rok.

                                                                                                                     Sołtys wsi Wola Kosnowa - Władysław Klag


Propozycja Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Wola Kosnowa z dnia 7 września 2020 r. w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2021 rok

 1. Droga Jaśkowiec nr 292102K                                    10 000 zł
 2. Droga Boczna –Wygony – nr 292118K                       5 000 zł
 3. Droga Zagórze – Kicznia nr 292104K                         5 000 zł
 4. OSP Wola Kosnowa                                                   15 000 zł
 5. Koparka                                                                        8 000 zł
 6. Droga Sośnie Zagórze – nr 292123K                           5 000 zł
 7. Remont dróg gminnych                                                3 667,01 zł
 8. Promocja wsi                                                                1 000 zł

                                                                                  -----------------------

                                                      Razem                 52 667,01 zł 

 


 

 

Sołtys wsi Zarzecze uprzejmie informuje, że w dniu 16 września 2020 r.  o godz. 19:00 odbędzie się Zebranie Wiejskie w formie online (za pośrednictwem Internetu).

Uprzejmie prosimy mieszkańców chcących wziąć udział w zebraniu wiejskim o zarejestrowanie się za pomocą formularza dostępnego  pod adresem https://forms.gle/m3hJ59Gxm99TMPd36 lub na stronie Urzędu Gminy Łącko (www.lacko.pl).

Na pocztę e-mail zarejestrowanych osób zostanie udostępniony link z zaproszeniem, który należy otworzyć, aby uczestniczyć w zebraniu wiejskim.

Rejestracja zostanie wyłączona na godzinę przed planowaną datą rozpoczęcia zebrania. 

Link z zaproszeniem zostanie przesłany najpóźniej na pół godziny przez rozpoczęciem zebrania. 

Głównym tematem zebrania będzie podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na 2021 rok.

                                                                                                                                 Sołtys wsi Zarzecze - Krzysztof Maurer

Propozycja Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Zarzecze z dnia 7 września 2020 r. w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2021 rok.

 1. Prace remontowe na drogach gminnych                                       10 000 zł
 2. Udrożnienie rowów na drogach gminnych                                    10 000 zł
 3. Zakup materiałów na drogi gminne                                                 10 000 zł
 4. Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego                      8 352,38 zł
 5. Promocja wsi                                                                                          1 000 zł
 6. Utrzymanie boiska sportowego                                                          1 000 zł

                                                                                                              ------------------

                                                                                                                 40 352,38 zł 
Sołtys wsi Łącko uprzejmie informuje, że w dniu 16 września 2020 r. o godz. 2000 odbędzie się Zebranie Wiejskie w formie online (za pośrednictwem Internetu).

Uprzejmie prosimy mieszkańców chcących wziąć udział w zebraniu wiejskim o zarejestrowanie się za pomocą formularza dostępnego pod adresem https://forms.gle/m3hJ59Gxm99TMPd36 lub na stronie Urzędu Gminy Łącko (www.lacko.pl)

Na pocztę e-mail zarejestrowanych osób zostanie udostępniony link z zaproszeniem, który należy otworzyć, aby uczestniczyć w zebraniu wiejskim.

Rejestracja zostanie wyłączona na godzinę przed planowaną datą rozpoczęcia zebrania. 

Link z zaproszeniem zostanie przesłany najpóźniej na pół godziny przez rozpoczęciem zebrania. 

Głównym tematem zebrania będzie podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na 2021 rok.

                                                                                                                                                Sołtys wsi Łącko - Józef Janczura

Ustalenia Rady Sołeckiej wsi Łącko, które odbyło się 4 września 2020r. ws. podziału środków pieniężnych z funduszu sołeckiego na 2021 r.

Modernizacja i remont dróg gminnych.

1) Pod Pożogi nr 292212K

Asfalt lub beton

20000 zł

2) Polna ponad Łącko nr 30-291975K

Poszerzenie + żwir

4706 zł

3) Łącko – Niwy (za cmentarzem) nr 807/7, 808/2

Kliniec

2000 zł

4) Osiedle za krzyżem

Wyrównanie, nakrapianka

3000 zł

5) Właściciele działek nr 589

Rura 40 + żwir

1000 zł

6) Właściciele działek 1753/9

Beton lub asfalt

20000 zł

7) Łącko – Tarnawa 291971K

Wyrównanie poboczy, nakrapianka

10000 zł

8) Do Gromali 291989K

Rura 40 + żwir

2000 zł

9) OSP Łącko

Gotowość bojowa

10000 zł

Razem:                                                                                                                                           72 706 zł

 

Wnioski, które nie uzyskały poparcia Rady Sołeckiej.

1) remont drogi nr ewidencyjny 2148

2) remont drogi nr 292039K

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA ZEBRANIA WIEJSKIE

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Łącko reprezentowany przez Wójta Gminy Łącko z siedzibą: 33-390 Łącko 445,

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@lacko.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb realizacji zadań ustawowych organu
w zakresie zebrań wiejskich zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz Statutami sołectw, ciążących na administratorze, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) w/w Rozporządzenia.

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

4) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w zakresie procedur związanych z organizacją zebrań wiejskich.

5) Odbiorcą Pani/Pana dane osobowe są osoby upoważnione do przetwarzania danych lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa, w szczególności w celach archiwalnych.

7) Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

8) Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu.

9) Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne. Odmowa podania danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w zebraniu wiejskim.

Podziel się: