Zebranie wiejskie w miejscowości – Kicznia, Maszkowice, Brzyna, Zabrzeż

Sołtys wsi Kicznia uprzejmie informuje, że w dniu 21 września 2020 r. o godz. 17:00 odbędzie się Zebranie Wiejskie w formie online (za pośrednictwem Internetu).

Uprzejmie prosimy mieszkańców chcących wziąć udział w zebraniu wiejskim o zarejestrowanie się za pomocą formularza dostępnego pod adresem https://forms.gle/m3hJ59Gxm99TMPd36 lub na stronie Urzędu Gminy Łącko (www.lacko.pl).

Na pocztę e-mail zarejestrowanych osób zostanie udostępniony link z zaproszeniem, który należy otworzyć, aby uczestniczyć w zebraniu wiejskim.

Rejestracja zostanie wyłączona na godzinę przed planowaną datą rozpoczęcia zebrania. 

Link z zaproszeniem zostanie przesłany najpóźniej na pół godziny przez rozpoczęciem zebrania. 

Głównym tematem zebrania będzie podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na 2021 rok.

                                                                                                                                      Sołtys wsi Kicznia - Jan Dąbrowski

Propozycja Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Kicznia z dnia 7 września 2020 r w sprawie podziału środków finansowych z funduszu sołeckiego na 2021 rok.

 1. Modernizacja drogi gminnej nr 292197K Do Pól                                              21 000 zł
 2. Modernizacja drogi gminnej nr 292204 K do Rychca                                         6 000 zł
 3. Modernizacja drogi gminnej przy działkach ew. nr 727/6, 737/6, 736/2             4 000 zł
 4. Na remont dróg gminnych                                                                                21 976 zł
 5. Promocja wsi                                                                                                       2 000 zł

                                                                                                                              --------------------

                                                                                                                                    54 976 złSołtys wsi Maszkowice uprzejmie informuje, że w dniu 21 września 2020 r. o godz. 18:00 odbędzie się Zebranie Wiejskie w formie online (za pośrednictwem Internetu).

Uprzejmie prosimy mieszkańców chcących wziąć udział w zebraniu wiejskim o zarejestrowanie się za pomocą formularza dostępnego pod adresem https://forms.gle/m3hJ59Gxm99TMPd36 lub na stronie Urzędu Gminy Łącko (www.lacko.pl).

Na pocztę e-mail zarejestrowanych osób zostanie udostępniony link z zaproszeniem, który należy otworzyć, aby uczestniczyć w zebraniu wiejskim.

Rejestracja zostanie wyłączona na godzinę przed planowaną datą rozpoczęcia zebrania. 

Link z zaproszeniem zostanie przesłany najpóźniej na pół godziny przez rozpoczęciem zebrania. 

Głównym tematem zebrania będzie podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na 2021 rok.

                                                                                                                                          Sołtys wsi Maszkowice - Jacek Ząbek

Propozycja Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Maszkowice z dnia 7 września 2020 r. w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2021 rok

 1. Droga Maszkowice Pod Górę (Na Wyrobiska) nr 291883K –         1 000 zł
 2. Owocobranie                                                                                    1 000 zł
 3. Droga W Potoki  (Łazarz) nr 291887K                                           35 000 zł
 4. Praca koparką (udrożnienie rowów)                                                 3 500 zł
 5. OSP Maszkowice                                                                             3 000 zł
 6. Droga Brzyna-Wierchy Przybieraz nr 291714K                               3 000 zł
 7. Droga dz. nr 25 (Do Lasyka)                                                          10 476 zł

                                                                                                              -----------------------

                                                                      Razem                              56 976 złSołtys wsi Brzyna uprzejmie informuje, że w dniu 21 września 2020 r. o godz. 19:00 odbędzie się Zebranie Wiejskie w formie online (za pośrednictwem Internetu).

Uprzejmie prosimy mieszkańców chcących wziąć udział w zebraniu wiejskim o zarejestrowanie się za pomocą formularza dostępnego pod adresem https://forms.gle/m3hJ59Gxm99TMPd36 lub na stronie Urzędu Gminy Łącko (www.lacko.pl).

Na pocztę e-mail zarejestrowanych osób zostanie udostępniony link z zaproszeniem, który należy otworzyć, aby uczestniczyć w zebraniu wiejskim.

Rejestracja zostanie wyłączona na godzinę przed planowaną datą rozpoczęcia zebrania. 

Link z zaproszeniem zostanie przesłany najpóźniej na pół godziny przez rozpoczęciem zebrania. 

Głównym tematem zebrania będzie podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na 2021 rok.

                                                                                                                                           Sołtys wsi Brzyna - Eugeniusz Lizoń

Propozycja Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Brzyna z dnia 7 września 2020 r. w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2021 rok

 1. Droga Pański Majerz nr 291725K                                                              5 750 zł
 2. Remont drogi Pański Majerz nr 291725K                                                  5 000 zł
 3. Droga Sforniówka nr 291734K                                                                   3 000 zł
 4. Droga Wierchy-Przybieraz nr 291714K                                                      3 000 zł
 5. Droga Brzyna - Kretówki   nr 291750K                                                       3 000 zł
 6. Praca koparki na drogach gminnych                                                           8 000 zł
 7. Droga Musołówka Groń nr 291728K                                                         10 000 zł
 8. Promocja wsi                                                                                                  800 zł
 9. Droga Bystry Wierch – Kąty Doliska – barierki ochronne nr 291716K         7 000 zł
 10.  Droga Bieryty – barierki ochronne nr 291716K                                           3 433,62 zł

                                                                                                                           ----------------

                                                                                             Razem                    48 983,62 zł Sołtys wsi Zabrzeż uprzejmie informuje, że w dniu 21 września 2020 r. o godz. 20:00 odbędzie się Zebranie Wiejskie w formie online (za pośrednictwem Internetu).

Uprzejmie prosimy mieszkańców chcących wziąć udział w zebraniu wiejskim o zarejestrowanie się za pomocą formularza dostępnego pod adresem https://forms.gle/m3hJ59Gxm99TMPd36 lub na stronie Urzędu Gminy Łącko (www.lacko.pl).

Na pocztę e-mail zarejestrowanych osób zostanie udostępniony link z zaproszeniem, który należy otworzyć, aby uczestniczyć w zebraniu wiejskim.

Rejestracja zostanie wyłączona na godzinę przed planowaną datą rozpoczęcia zebrania. 

Link z zaproszeniem zostanie przesłany najpóźniej na pół godziny przez rozpoczęciem zebrania. 

Głównym tematem zebrania będzie podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na 2021 rok.

                                                                                                                                          Sołtys wsi Zabrzeż - Stanisław Gałysa

Propozycja Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Zabrzeż z dnia 6 września 2020 r. w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2021 rok.

 1. Droga nr 291923K – Na Granicę                            12 476 zł
 2. Budowa placu zabaw                                                4 000 zł
 3. Droga nr 291926K – Do Jaroszy                               2 000 zł
 4. Droga nr 291927 K Do Lasu na Ochotnicę             10 000 zł
 5. Droga nr 291918K  Koło Młyna                                 3 000 zł   
 6. Droga nr 291902K  Na Koniec Wsi                         14 000 zł
 7. Droga nr 291904K – Na Bucznik                             12 000 zł
 8. Paliwo do kosiarki                                                        500 zł

                                                                               ---------------------

                                                       Razem                   57 976 zł


 

KLAUZULA INFORMACYJNA ZEBRANIA WIEJSKIE

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Łącko reprezentowany przez Wójta Gminy Łącko z siedzibą: 33-390 Łącko 445,

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@lacko.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb realizacji zadań ustawowych organu
w zakresie zebrań wiejskich zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz Statutami sołectw, ciążących na administratorze, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) w/w Rozporządzenia.

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

4) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w zakresie procedur związanych z organizacją zebrań wiejskich.

5) Odbiorcą Pani/Pana dane osobowe są osoby upoważnione do przetwarzania danych lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa, w szczególności w celach archiwalnych.

7) Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

8) Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu.

9) Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne. Odmowa podania danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w zebraniu wiejskim.


Podziel się: