ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn.zm. – cyt. dalej jako „Kpa”), w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn.zm.- cyt. dalej jako „UUOŚ”),

zawiadamiam

że na wniosek złożony przez Krzysztofa Faron przedstawiciela firmy FKprojekt Biuro Usług Inżynierskich Krzysztof Faron, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego reprezentowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, z dnia 15.12.2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa obwodnicy Łącka”.

W związku z powyższym zainteresowane strony mogą zapoznać się ze złożonymi materiałami oraz wnosić uwagi w przedmiotowej sprawie w tut. Urzędzie pokój nr 5 - w poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00, wtorek - czwartek 7.30 - 15.30 w piątek w godzinach 8.00 - 14.00.

Równocześnie informuje się strony postępowania, iż na podstawie art. 64 ust. 1 i 3, art. 78 ust. 1 UUOŚ, pismem z dnia 20.12.2022 r., zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych Oddział w Starym Sączu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a UUOŚ „Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1 UUOŚ. Przez obszar ten rozumie się:

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Łącko, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łącko (https://bip.malopolska.pl/uglacko) oraz w pobliżu miejsca inwestycji.

Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 20.12.2022 r.

Z up. Wójta

Daniel Biel

Kierownik Referatu

Planowania Przestrzennego,

Nieruchomości i Ochrony Środowiska

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej: RODO) uprzejmie informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Łącko, adres: 33-390 Łącko 445 reprezentowany przez Wójta Gminy Łącko;
 2. Z Inspektorem ochrony danych w urzędzie gminy Łącko można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres IOD@lacko.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a oraz c RODO oraz ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, sprostowania treści swoich danych, ograniczenia przetwarzania;
 7. W przypadkach określonych przepisami prawa mają Państwo również prawo do przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 8. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych jej dotyczących bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z tym, że nie dotyczy to danych, które podlegają archiwizacji zgodnie z obowiązującym administratora przepisami prawa;
 9. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres czasu określony w przepisach dotyczących archiwizowania dokumentów;
 10. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie tych danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia ww. postępowania. Jeśli danych tych administrator nie będzie posiadał, nie będzie mógł Pani/Pana sprawy rozpatrzyć;
 12. Decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą zapadały w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą podlegać profilowaniu.