Zarządzenie Wójta Gminy Łącko

Zarządzenie Nr 110/2019

Wójta Gminy Łącko

z dnia 2 lipca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Jazowsku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) art. 63 ust. 1, 3 i 10, w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zmianami) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§1

 Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora:

 Przedszkola Samorządowego w Jazowsku

 §2

  1. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
  1. Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Łącko oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łącku.

 §3

Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

(-) mgr Jan Dziedzina

Zarządzenie Nr 110/2019

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Podziel się: