Odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego

ZARZĄDZENIE  Nr 47.2014

Wójta Gminy Łącko

z dnia  19 maja 2014 r.

 

w sprawie: odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Łącko.

 

Na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz.U.2013, 594), zarządzam co następuje;

                                                      

§ 1

W związku z ustąpieniem zagrożeń powodziowych na terenie Gminy Łącko odwołuję pogotowie przeciwpowodziowe z dniem 19 maja 2014r od godziny 9.00.

 

§ 2

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi gminy Łącko.                          

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Wójt Gminy Łącko

Janusz Klag