Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o możliwości składnia wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Małe projekty”

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

 

Informuje o możliwości składnia za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich
działającego na terenie Gminy Łącko

wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu
„Małe projekty”
tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 -2013 z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 7 października 2013 roku do 5 listopada 2013 roku

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich miejscowość: Łącko 836.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl i Lokalnej Grupy Działania http://www.lgdlacko.pl

Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl i Lokalnej Grupy Działania www.lgdlacko.pl oraz do wglądu w siedzibie LGD Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich miejscowość: Łącko 836, w godzinach pracy biura.
Wysokość dostępnych środków w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu: - „Małe projekty” wynosi 153 385,55 zł.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełniania wniosków udzielne są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 881 021 881.
Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: jest uzyskanie w wyniku oceny minimum  60 % możliwych do otrzymania punktów.

Podziel się: