Zakończenie rekrutacji beneficjentów ostatecznych do udziału w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Łącko”.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Łącko,

uprzejmie informuję o zakończeniu rekrutacji beneficjentów ostatecznych do udziału w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Łącko” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Zainteresowanie udziałem w projekcie wykazało 130 gospodarstw domowych zamieszkałych na terenie Gminy Łącko.
Zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie utworzona została Lista Beneficjentów Ostatecznych, tj. 90 osób, które spełniają kryteria do udziału w projekcie i uzyskały najwyższą liczbę punktów.
Dla uczestników projekt przewiduje:
- dostarczenie i instalację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
- szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu,
- szkolenia specjalistyczne,
- opiekę serwisową sprzętu i oprogramowania,
- bezpłatny dostęp do Internetu.

Pozostałe osoby spełniające kryteria udziału w projekcie, które uzyskały mniejszą liczbę punktów zostały wpisane na Listę Rezerwową. W przypadku rezygnacji przez uczestnika projektu lub jego wyłączenie w jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej.

Gospodarstwa domowe, zakwalifikowane do udziału w projekcie, o wynikach rekrutacji zostaną poinformowane telefonicznie.
Protokół z przeprowadzonego naboru do udziału w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Łącko” oraz lista beneficjentów ostatecznych, lista rezerwowa - pobierz 

                                                                                     Z wyrazami szacunku
                                                                                             Janusz Klag
                                                                                        Wójt Gminy Łącko