Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łącko w 2012 r.

Informuję, iż w dniu 13.01.2012 r. dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łącko na rok 2012 ogłoszonego Zarządzeniem Nr 119/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. Wyniki konkursu w formie Zarządzenia Wójta Gminy Łącko Nr 7/2012 z dnia 20 stycznia 2012 r. zostały umieszczone na BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łącko oraz stronie internetowej urzędu poniżej.
Jednocześnie informuję, iż do konkursu przystąpiło 11 organizacji, które złożyły 16 ofert. Wszystkie złożone oferty spełniały wymogi formalne i zostały poddane ocenie przez Komisję konkursową.
Wyniku konkursu.                                                                     

Wójt Gminy Łącko
Janusz Klag