Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łącko na rok 2024

Informuję, iż w dniu 28.12.2023 r. dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łącko na rok 2024. Wyniki konkursu w formie Zarządzenia Wójta Gminy Łącko Nr 107/2023 z dnia 29.12.2023 r. zostały także umieszczone na BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łącko.

Jednocześnie informuję, iż do konkursu przystąpiło 9 organizacji, które złożyły 15 ofert. Wszystkie złożone oferty spełniały wymogi formalne i zostały poddane ocenie przez Komisję konkursową.

WÓJT

(-) mgr Jan Dziedzina

ZAŁACZNIKI:

- Zarządzenie Wójta Gminy Łącko