Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łącko, przeznaczonej do sprzedaży

WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łącko, przeznaczonej do sprzedaży.


Wójt Gminy Łącko, działając zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze. zm.) oraz Uchwałą Nr 73/XXXI/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 5 września 2013 r. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej:

 

Oznaczenie nieruchomości:

Dz. nr 1477/8 powstała w wyniku podziału działki nr 1477/3 obj.KW NS1S/00069834/9 obręb ŁĄCKO

Dział III i IV księgi wieczystej wpisów obciążających nieruchomość nie zawierają.

 

Pow. nieruchomości w ha:

0.0065

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest na obrzeżu centrum wsi, ok. 1 km od drogi wojewódzkiej  Nowy Targ – Stary Sącz  i usytuowanych tam obiektów  usługowa- handlowo administracyjnych. W bezpośrednim sąsiedztwie przylega do północnej granicy działki 1476. Od drogi publicznej ograniczona jest rowem odwadniającym. Sąsiedztwo  nieruchomości stanowi zabudowa mieszkalna i usługowa, tereny zadrzewione z amfiteatrem na Jeżowej . W bliskim otoczeniu usytuowana jest hala widowiskowo-sportowa oraz obiekty produkcyjno – magazynowo - handlowe i potok Czarna Woda.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem  4.ZL.14  tereny zieleni leśnej i zalesień.

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 1476, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst. Dz. U. Nr 102 z 2010 r., poz. 651 ze zm.)

 

Cena nieruchomości:

7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) powiększona o należną stawkę podatku VAT 23%

 

Zgodnie z art. 34 ust.1. pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości przysługuje osobie:

-której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

-która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą,

jeżeli złoży wniosek o jej nabycie przed upływem 6 tygodni od dnia 25.10.2013 r. tj. od daty podania wykazu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Łącko, opublikowane na stronie internetowej www.lacko.pl od dnia 25.10.2013 r. na okres 21 dni.