Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej w Kadczy

Wykaz nieruchomości położonej w obrębie KADCZA stanowiącej własność Gminy Łącko, przeznaczonej do sprzedaży.

            Wójt Gminy Łącko, działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 518 ze zm.) oraz Uchwałą Nr 72/XXXI/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 5 września 2013 r. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej:

  

Lp

Oznaczenie nieruchomości

Powierz.
nieruch.

w ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

1

2

3

Dz. nr 633/1

Dz. nr 633/3

Dz .nr 633/4

objęte księgą wieczystą nr NS1S/00065676/5

Wpis w dziale III księgi wieczystej nie dotyczy zbywanych nieruchomości.

Dział IV ksiegi wieczystej wpisów obciążających  nie obejmuje.

 

0.0353

0.0231

0.0457

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży położone są ok. 400 m  od centrum wsi. Wraz z nieruchomościami do nich przyległymi tworzą zwarty wydłużony kompleks usytuowany pomiędzy drogą wojewódzką  relacji Nowy Targ- Stary Sącz
a gminną drogą dojazdową biegnącą skrajem zadrzewień  nad  rzeką Dunajec.

Sąsiedztwo i otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa zagrodowa, wyżej opisane drogi, zadrzewienia nad rzeką Dunajec
i grunty użytkowane rolniczo. Teren płaski z lekkim spadkiem
w kierunku Dunajca.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko nieruchomości położone są w terenie 11.US.01 terenu sportu i rekreacji o znaczeniu lokalnym. Zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych tj. działki nr: 537, 540
 i 541/3, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
 o gospodarce nieruchomościami
( jedn. tekst. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.)

Dz. nr 633/1 –
11 010,00  zł powiększona
 o należną stawkę podatku VAT 23%

co daje kwotę brutto  13 542,30 zł
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote 30/100)

dz. nr 633/3 – 6 714,00 zł

powiększona
o należną stawkę podatku VAT 23%

co daje kwotę brutto  8 258.22 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych 22/100)

dz. nr  633/4- 7 558 zł

powiększona
o należną stawkę podatku VAT 23%

co daje kwotę brutto 9 296,34 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych 34/100) 

 

 

Zgodnie z art. 34 ust.1. pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości przysługuje osobie:

- której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

- która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą,

jeżeli złoży wniosek o jej nabycie przed upływem 6 tygodni od dnia 11.08.2014  r. tj. od daty podania wykazu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łącko, opublikowane na stronie internetowej www.lacko.pl od dnia 11.08.2014 r.  r. na okres 21 dni.