Wprowadzenie pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Łącko

Szanowni mieszkańcy z uwagi na trudną sytuację meteorologiczną występującą na terenie Gminy Łącko, z dniem 15 maja 2014r., od godziny 17.00 aż do odwołania zostało ogłoszone pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Gminy Łącko.

Wójt Gminy Łącko
Janusz Klag

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 44.2014

Wójta Gminy Łącko

 z dnia 15 maja 2014 r.

 

w sprawie: wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Łącko.

  

Na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013, 594 j.t.), art. 19 ust 1 i ust 2, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r., o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013r., poz. 1166 j.t.) zarządzam co następuje;

 

§ 1

  1. W związku z trudna sytuacją metrologiczną i hydrologiczną występującą na całym terenie Gminy Łącko wprowadzam pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Gminy Łącko.
  2. Pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje od 15 maja 2014r od godziny 17.00 do odwołania.
  3. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Łącko oraz jednostek podległych oraz innych służb ratunkowych do działań przeciwpowodziowych, w szczególności:

1). monitorowania stanu zagrożenia powodziowego i zgłaszania sytuacji zagrożenia do pracownika pełniącego dyżur całodobowy w Urzędzie Gminy Łącko.

2). gotowości sił i środków pozostającej w dyspozycji kierowników i dyrektorów jednostek gminnych.

3). podejmowania działań ratowniczych w przypadkach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia na terenie Gminy Łącko.

 

§ 2

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi gminy Łącko.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

                                                                                  Wójt Gminy Łącko

                                                                                      Janusz Klag