Wójt Gminy Łącko zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Łącko

W związku z przystąpieniem do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łącko na lata 2016-2022 (uchwała nr 67/XIII/2015 Rady Gminy w Łącku z dnia 23.09.2015 r.), na podstawie art. 7 ust. 3 w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. Poz. 1777), Wójt Gminy Łącko zaprasza do zapoznania się z projektem Regulaminu pracy Komitetu Rewitalizacji Gminy Łącko oraz do składania wniosków i uwag do Regulaminu.

Dokument jest dostępny:

  1. w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Łącku, w pokoju nr 25, w godzinach pracy urzędu;
  2. w wersji elektronicznej na stronie www.lacko.pl oraz www.bip.malopolska.pl/uglacko/ w zakładce Aktualności.

 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 22 marca 2016 do 23 kwietnia 2016 roku w formie:

  1. Spotkania z mieszkańcami Gminy Łącko, które odbędzie się 30 marca 2016r. o godz. 18.00 na Hali widowiskowo-sportowej w Łącku.
  2. Zbierania uwag i opinii formie papierowej oraz elektronicznej za pomocą formularza zgłaszania uwag. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres: k.kucharska@lacko.pl lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Łącko, 33-390 Łącko 445, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Regulamin pracy Komitetu Rewitalizacji Gminy Łącko”, lub pozostawić w Urzędzie Gminy w Łącku.

 

Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pani Katarzyna Kucharska, Urząd Gminy w Łącku, pok. nr. 25; e-mail: k.kucharska@lacko.pl, tel. 18 414-07-42 w godzinach pracy urzędu.

Po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja dotycząca ich przebiegu oraz treści zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Brak zgłoszenia opinii i uwag w wyznaczonym wyżej terminie oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały zasad lub rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Załączniki:

  1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia Regulaminu pracy Komitetu Rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łącko na lata 2016-2022.
  2. Projekt Regulaminu pracy Komitetu Rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łącko na lata 2016-2022.
  3. Formularz zgłaszania uwag.