W Maszkowicach powstanie sala gimnastyczna

Trwają prace projektowe związane z planowaną rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Maszkowicach. W wyniku reformy systemu oświaty i powrotu do 8-klasowych szkół podstawowych szkoła w Maszkowicach stanie się czwartą pod względem liczebności szkołą w gminie Łącko. Obecne warunki lokalowe tej szkoły są trudne stąd decyzja o konieczności jej rozbudowy. Projektanci realizujący na zlecenie gminy zamówienie przedstawili do uzgodnień koncepcję projektową.

Program funkcjonalno-użytkowy obiektu obejmuje:

- salę gimnastyczną z boiskami sportowymi do gry w siatkówkę i koszykówkę z areną  sportowa o wymiarach 14,45 ( 13,35) x 24,35 m.,

- trzy sale lekcyjne o powierzchni ok. 33 m2 każda,

- dwa zespoły szatniowo – sanitarne dla zawodników

- pokój i pomieszczenie sanitarne dla nauczyciela,

- łazienkę dla niepełnosprawnych,

- pomieszczenia magazynowe sprzętu sportowego i innych elementów wyposażenia,

- pomieszczenia techniczne

- hall wejściowy oraz niezbędną powierzchnię komunikacyjną,

Przedłożona do uzgodnień koncepcja projektowa rozbudowy obiektu uzyskała już pozytywną akceptację dyrektora SP w Maszkowicach.        

Zawarta umowa przewiduje, że projektant do końca listopada br. złoży kompletną dokumentację projektową niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę obiektu. Władze gminy od dłuższego czasu czynią starania o wsparcie tej inwestycji środkami zewnętrznymi i wiele wskazuje na bardzo realną szansę ich pozyskania w przyszłym roku.

Warto również w tym miejscu dodać, że od nadchodzącego roku szkolnego grupa uczniów romskich ucząca się ww. szkole będzie realizować naukę w oddziale integracyjnym a więc łączącym uczniów z różnych roczników, którzy po przebadaniu przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną uzyskali stosowne zaświadczenie pozwalające uczęszczać do takiej klasy. Pozwoli im to realizować program z obniżonymi wymaganiami. W pozostałych oddziałach klasowych to rozwiązanie powinno usprawnić przebieg lekcji a nauczyciel będzie miał szansę bardziej skupić się na realizacji zagadnień przewidzianych podstawą programową bez ciągłego zwalniania tempa pracy pod kątem uczniów z ograniczonymi możliwościami a ze stratą dla reszty zespołu klasowego.

Podziel się:

Jakość powietrza: