Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Łącko

 

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art.39, 40, 41 i 51 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łącko uchwał:

1. Nr 4/XVI/2012 z dnia 10 lutego 2012r. o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko Części „A”, wprowadzonej uchwałą Nr 11/2007 Rady Gminy Łącko z dnia 28 lutego 2007 r. (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego Nr 302 z dnia 24.04.2007r. z późn. zm.) dotyczącej:

1)  przeznaczenia terenów w rejonie działek  nr:
- 258, 196/4   .położonych  we wsi   Czerniec,
- 1400/2,  położonej we wsi Łącko
- 483/2 położonej we wsi  Czarny Potok
- 120 położonej we wsi Wola Piskulina
- 942 położonej we wsi  Wola Kosnowa
na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2)  przeznaczenia terenów w rejonie działek  nr:
- 1876, 810/12, 810/11, 808/13, 810/10, 810/9, 1345/6, 1345/7 położonych  we wsi   Łącko,
- 210/5  położonej we wsi  Czerniec
na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej,

3) przeznaczenia terenów w rejonie działek  nr:
- 720/7, 721  położonych  we wsi Wola Kosnowa
- 1882/1, 1884/1 położonych  we wsi  Łącko
na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej  z dopuszczeniem  usług,

4)  przeznaczenia terenów w rejonie działki  nr 595 położonej we wsi Wola  Kosnowa na tereny zabudowy  mieszkaniowej  z dopuszczeniem  zabudowy rekreacyjnej,

5)  przeznaczenia terenów w rejonie działki  nr 366 położonej we  wsi  Łącko na tereny  zabudowy zagrodowej,

6) przeznaczenia terenów w rejonie działek  nr:
- 1470/1, 1470/2 położonej  we wsi Łącko
 - 1045/7 położonej we wsi Zagorzyn
na tereny  usług

2. Nr: 5/XVI/2012 z dnia 10 lutego 2012r. o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko Części „B”, wprowadzonej uchwałą Nr 12/2007 Rady Gminy Łącko z dnia 28 lutego 2007  r. (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego Nr 304 poz. 2048 z dnia 24.04.2007r. z późn. zm.) dotyczącej:

1)  przeznaczenia terenów w rejonie działek  nr:
- 71,  1069   położone we wsi Zarzecze
- 738, 575, 576, 728/5  położone we wsi Jazowsko
- 427, 428 położone we wsi Kadcza
- 608 położona we wsi Maszkowice
na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2)  przeznaczenia terenów w rejonie działki nr 595/1   położonej we wsi Maszkowice na  cele    eksploatacji kruszywa naturalnego.

3)  przeznaczenia terenów w rejonie działek nr: 1151 i 1065/2 położonych we Obidza

      na tereny zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej i  zagrodowej,

4)   przeznaczenia terenów w rejonie działki nr 372/1 położonej we wsi  Brzyna

na tereny  zabudowy  mieszkaniowej  z dopuszczeniem  usług.

5)   przeznaczenia terenów w rejonie działki nr 512/3 położonej we wsi Obidza

na tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem  agroturystyki

6)    przeznaczenia terenów w rejonie działki nr 660 położonej we wsi Obidza

na tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem zabudowy rekreacyjnej

7)    przeznaczenia terenów w rejonie działek nr 394 i 393 położonych we wsi Zarzecze

na tereny  produkcyjno-usługowe,

8)    przeznaczenia terenów w rejonie działki nr 420 położonej we wsi Kadcza

na tereny usług komercyjnych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej,

9)    zmiany przeznaczenia terenu położonego  w miejscowości Obidza w zakresie  określonym na załączniku graficznym  nr 16.

Równocześnie informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zostały zamieszczone w/w uchwały Rady Gminy Łącko, obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany planów oraz dane o wyżej wymienionych zmianach planów.

Projekty w/w zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą poddane postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa.

Wnioski do zmiany planów oraz wnioski i uwagi związane z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dot. w/w zmian planów można składać na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres Urzędu Gminy Łącko w terminie do dnia 28 marca 2012r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Podziel się: