Świadczenie wychowawcze (500+) od 1 lipca 2019 r.

 
plakat strona
 
 
Zgodnie ze zmianami świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 r. będzie przysługiwało wszystkim dzieciom bez względu na osiągany przez rodzinę dochód do 18 roku życia dziecka.

Zmiany w ustawach związanych z systemami wsparcia rodzin:
 
  1. Brak wymogu ustalania alimentów:

    Od 1 lipca 2019 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na rzecz dziecka od drugiego rodzica, w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko, co oznacza to także  likwidacje czasochłonnej procedury stosowanej przez gminy.

  2. Przyznanie świadczenia z programu rządowego „Rodzina 500+” w postaci dodatku wychowawczego dzieciom, które zostały umieszczone w placówkach opiekuńczo–wychowawczych;

  3. Wprowadzenie szczególnego, 3–miesięcznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko:

    Wprowadzenie ww. szczególnego terminu, którego zachowanie daje prawo do świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka. Proponowane rozwiązanie dotyczy odpowiednio także opiekuna prawnego i opiekuna faktycznego.

  4. Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku:

    Takie rozwiązanie pozwala na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców, w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub śmierci rodzica, który złożył wniosek o świadczenie, ale zmarł przed jego rozpatrzeniem.
 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dostępnej pod tym adresem.
 
Podziel się: