Ruszyła budowa trasy rowerowej VeloDunajec w gminie Łącko

termomodernizacja logo

W dniu dzisiejszym rozpoczęły się roboty budowlane związane z budową ścieżki rowerowej VeloDunajec na odcinku przylegającym do drogi wojewódzkiej 969 w m. Kadcza.

Podstawowe parametry techniczne:

Od km 109+151,90 do km 109+527,84 trasa ścieżki rowerowej prowadzona jest przy krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 969, odc. 130 (tj. od km 1+812,34 do km 2+186,60 drogi wojewódzkiej nr 969, odc. 130, str. prawa), w tym od km 109+151,90 do km 109+430,20 na projektowanej rampie żelbetowej (tj. od km 1+812,34 do km 2+089,19 drogi wojewódzkiej nr 969, odc. 130, str. prawa).  Od km 109+151,90 do km 109+236,80 oraz od km 109+334, 80 do km 109+430,20 rampa zostanie wykonana jako ustrój ramowy, żelbetowy złożony z żelbetowych pali wierconych o średnicy 400 mm w rozstawie co max. 5,0 m, połączonych monolitycznie żelbetowym ryglem o przekroju prostokątnym 0,40 m x 0,65 m z ukształtowaną płytą ścieżki rowerowej o grubości min. 0,25 m i szerokości 3,80 m. Od km 109+236,80 do km 109+334,80 projektowana żelbetowa płyta rampy zostanie oparta na gruncie oraz istniejącym murze oporowym. Projektowana rampa została dostosowana do przekroju poprzecznego oraz profilu podłużnego istniejącej drogi wojewódzkiej nr 969, odc. 130. Odcinek ścieżki przy krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej ograniczony będzie krawężnikiem granitowym 20x30x100cm oraz obrzeżami betonowymi 8x30x100 cm poza krawędzią jezdni. Ścieżka posiadać będzie 2% spadek poprzeczny w kierunku jezdni. Wyniesienie ścieżki ponad krawędź jezdni wynosi 12,0 cm na krawężniku. Nawierzchnię ścieżki rowerowej na odcinku rampy stanowić będzie warstwa wykonana z materiałów na bazie emulsji bitumicznych modyfikowanych polimerami natomiast na pozostałym odcinku zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa. W celu zabezpieczenia ruchu rowerowego, na zewnętrznej krawędzi ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 969, odc. 130 zamocowane zostaną balustrady o wysokości min. 1,40 m. Ruch rowerowy oddzielony zostanie od jezdni drogi wojewódzkiej nr 969 barierą drogową H1W4 (na rampie H1W5).

Realizacja inwestycji na terenie gminy Łącko została podzielona na kilka odcinków z uwagi na konieczność pozyskania przez gminę gruntów pod planowaną trasę. W miesiącu kwietniu doszło do zawarcia porozumienia z właścicielami działek, na których zaprojektowano dojazd do kładki rowerowej na Dunajcu od strony miejscowości Czerniec, co umożliwiło Jednostce projektowej złożenie w kwietniu br. wniosku o pozwolenie na budowę przedmiotowej kładki wraz z obiektami mostowymi na  potoku Czarna Woda, Lichnia, Leszcz oraz trasy rowerowej na odcinku Łącko - Maszkowice. Rozpoczęcie prac uzależnione jest od terminu rozpatrzenia wniosku przez Starostę Nowosądeckiego, który powinien zatwierdzić projekt i wydać pozwolenie w ciągu dwóch miesięcy (termin maksymalny). W przypadku dotrzymania terminów z założonego harmonogramu inwestycja rozpocznie się w miesiącu czerwcu, a zakończenie robót planowane jest na wrzesień 2018 r., czyli niespełna cztery miesiące. Jest to termin bardzo napięty, ale możliwy technologicznie do realizacji.

Parametry techniczne kładki rowerowej na Dunajcu.

- schemat statyczny obiektu – wolnopodparty, jednoprzęsłowy, o konstrukcji nośnej łukowej żelbetowej;

- posadowienie – przyczółki na żelbetowych palach wierconych Ø 400 mm, długości 8,50 m,

- szerokość obiektu - 4,30 m,

- długość ustroju nośnego - 131,90 m,

- światło poziome - 130,00 m,

- szerokość jezdni - 2,90 m

Przyczółki żelbetowe masywne zatopione w nasypie. Są one posadowione pośrednio  na palach wierconych w rurze osłonowej, o średnicy ø400 mm i długości 8,50 m wykonanych z betonu C30/37, zbrojone kształtownikiem HEB 240. Zaprojektowano po 12 pali dla każdego przyczółka nachylonych pod kątem 45°.

Ustrój nośny:

W planie przęsło ukształtowano pod kątem 90o do podpór, a w przekroju podłużnym symetrycznie na łuku pionowym o promieniu 1000 m. Konstrukcję nośną stanowi ustrój łukowy z jazdą dołem z podwieszonym pomostem. Łuki żelbetowe monolityczne o przekroju poprzecznym 70,0 x 150,00 cm z betonu C40/50 zbrojone stalą BSt500S. Łuki zostaną stężone żelbetowymi wiatrownicami o średnicy Ø600 m. Łuki połączone są monolitycznie z przyczółkami – wezgłowia oparte są na stopie fundamentowej. Pomost zrealizowany jest jako ustrój płytowy z poprzecznicami prostokątnymi w rozstawie 6,00 m. Pomost podwieszony jest do łuku żelbetowego za pomocą stalowych wieszaków prętowych o średnicy 34 mm ze stali  S355.

Podziel się:

Jakość powietrza: