Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 2 maja 2022 r.w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu nowosądeckiego ziemskiego oraz nowotarskiego

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zwrócił się z wnioskiem do Wojewody Małopolskiego, pismo znak WIW.ChZ.913.32.3.2022 z 30 kwietnia 2022 roku, o wydanie rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu nowosądeckiego ziemskiego oraz nowotarskiego w związku ze stwierdzeniem ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzika w miejscowości Obłazy Ryterskie, gmina Rytro, powiat nowosądecki oraz w związku z faktem, że obszar objęty ograniczeniami znajduje się na terenie dwóch powiatów – nowosądeckiego ziemskiego i nowotarskiego.

Afrykański pomór świń (ASF) jest zakaźną chorobą wirusową dotykającą świnie i dziki. Rozprzestrzenianie się choroby może znacząco wpłynąć na wydajność sektora rolnego, zarówno ze względu na straty bezpośrednie, jak i pośrednie.

W związku z powyższym w rozporządzeniu określono m.in. nakazy i zakazy obowiązujące na obszarze objętym ograniczeniami oraz sprecyzowano zasady oznakowania ww. strefy poprzez umieszczenie tablic informacyjnych na drogach publicznych. Ma to na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby i zapobiegnięcie jej wystąpienia w kolejnych zakładach.

Za obszar objęty ograniczeniami – strefę objętą zakażeniem afrykańskim pomorem świń, zwany dalej „strefą objętą zakażeniem”, uznaje się obszar obejmujący:

1) w powiecie nowosądeckim: gminę Stary Sącz, gminę Piwniczna Zdrój, gminę Rytro, w gminie Nawojowa miejscowości: Homrzyska oraz Bącza Kunina, w gminie Łącko miejscowości: Łazy Brzyńskie, Obidza;

2) w powiecie nowotarskim: w gminie Szczawnica miejscowości: Biała Woda, Czarna Woda, Jaworki I, Jaworki II, Szlachtowa oraz część miejscowości Szczawnica, gmina Szczawnica, wzdłuż drogi ul. Szlachtowska do skrzyżowania z ulicą Sopotnicką kierując się na północ, wzdłuż ul. Sopotnickiej kierującej się na północ, wzdłuż ul. Kunie kierując się na północ, w wzdłuż Sopotnickiego potoku do rozgałęzienia od północnej strony góry Mała Chrzanka, do góry Przysłop, wzdłuż północnej granicy z gminą Łącko, miejscowości Obidza.

Mapa strefy objętej zakażeniem: