Remont drogi gminnej nr 291941K Szczereż – Dołki w km od 0+600 do km 1+480 w miejscowości Szczereż, Maszkowice, Gmina Łącko

Gmina Łącko pozyskała dofinansowanie w wysokości 161 402,00 zł.
na zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 7 na 2023 r.) pn.: „Remont drogi gminnej nr 291941K Szczereż – Dołki w km od 0+600 do km 1+480 w miejscowości Szczereż, Maszkowice, Gmina Łącko”.

Wartość zadania po podpisaniu umowy z wykonawcą – Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych S.A., wynosi 306 238,68 zł. Wartość dofinansowania to około 53 %
kosztów kwalifikowalnych zadania, natomiast wkład własny z budżetu gminy Łącko wyniesie 144 836,68 zł, tj. około 47 % kosztów kwalifikowalnych.
Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie remontu drogi Szczereż – Dołki na odcinku o długości 880 mb w miejscowościach Szczereż i Maszkowice, w skład którego wchodzi wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz uzupełnienie poboczy kruszywem.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Łącko, polepszenie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych,
podnoszenie standardów technicznych dróg gminnych na terenie Gminy Łącko, zwiększenie dostępności transportowej jednostki administracyjnej, poprawa dostępności terenów inwestycyjnych, itd. Zadanie skierowane jest do wszystkich osób, którzy będą korzystać z drogi gminnej „Szczereż – Dołki”.
Planowany termin zakończenia inwestycji to 15 grudnia br.

 

logoyyyy