Przyjęcie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok

UCHWAŁA NR 34/LV/2023 RADY GMINY ŁĄCKO
z dnia 28 kwietnia 2023 r.
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji rocznego Programu Współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t. j.) oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2023.571 ze zm.), na wniosek Wójta Gminy Łącko
Rada Gminy Łącko uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, zwane dalej „Sprawozdaniem”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łącko.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
(-) Bernadetta Wąchała-Gawełek
Załączniki: