Przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

UCHWAŁA Nr 46/XXXI/2021

Rady Gminy Łącko

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 ze zm.) oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 ze zm.), na wniosek Wójta Gminy Łącko,

Rada Gminy Łącko uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, zwane dalej „Sprawozdaniem”.

 §2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łącko.

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Łącko

(-) Bernadetta Wąchała-Gawełek

Załączniki:

- UCHWAŁA Nr 46/XXXI/2021 Rady Gminy Łącko z dnia 23 kwietnia wraz z załącznikiem Sprawozdania