„Przebudowa drogi „Jazowsko – Do Szkoły” w km od 0+184,40 do km 0+295,00 w miejscowości Jazowsko, Gmina Łącko”

Gmina Łącko pozyskała dofinansowanie w wysokości 312 802,00 zł. na zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 8 na 2023 r.) pn.: „Przebudowa drogi „Jazowsko – Do Szkoły” w km od 0+184,40 do km 0+295,00 w miejscowości Jazowsko, Gmina Łącko”.

Wartość zadania po podpisaniu umowy z wykonawcą – firmą HYDROTECHNIKA Andrzej Gamoń z Łukowicy – wynosi 391 003,47 zł. Wartość dofinansowania to aż 80 % kosztów kwalifikowalnych zadania, natomiast wkład własny z budżetu gminy Łącko wyniesie 78 201,47 zł, tj. około 20 % kosztów kwalifikowalnych.
Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie przebudowy drogi Jazowsko – Do Szkoły na odcinku długości ok. 111 mb w miejscowości Jazowsko, w skład którego wchodzą następujące rodzaje robót:

   - budowa chodnika z kostki brukowej,
   - wykonanie kanalizacji deszczowej,
   - wykonanie przepustu.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Łącko, polepszenie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podnoszenie standardów technicznych dróg gminnych na terenie Gminy Łącko, zwiększenie dostępności transportowej jednostki administracyjnej, poprawa dostępności terenów inwestycyjnych, itd. Zadanie skierowane jest do wszystkich osób, którzy będą użytkować drogę gminną „Jazowsko – Do Szkoły”.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 15 grudnia br.

 

Joanna logo