Przebudowa drogi gminnej nr 292025K Łącko – Strażacka w km od 0+006 do km 0+650 w miejscowości Łącko, Gmina Łącko

Gmina Łącko pozyskała dofinansowanie w wysokości 280 664,00 zł na zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 9 na 2024 r.) pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 292025K Łącko – Strażacka w km od 0+006 do km 0+650 w miejscowości Łącko, Gmina Łącko”. Wartość zadania po podpisaniu umowy z wykonawcą – Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym „LIMDROG” Sp. z o. o. z Limanowej, wynosi 467 774,54 zł . Wartość dofinansowania to około 60 % kosztów kwalifikowalnych zadania, natomiast wkład własny z
budżetu gminy Łącko wyniesie 187 110,54 zł , tj. około 40 % kosztów kwalifikowalnych. Zakres robót budowlanych obejmujących wykonanie przebudowy drogi Łącko –
Strażacka na odcinku o długości 644 mb w miejscowości Łącko, obejmuje: wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonanie przejścia dla pieszych, uzupełnienie i utwardzenie poboczy, ułożenie krawężnika betonowego, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Łącko, polepszenie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych,
podnoszenie standardów technicznych dróg gminnych na terenie Gminy Łącko, zwiększenie dostępności transportowej jednostki administracyjnej, poprawa dostępności terenów
inwestycyjnych. Zadanie skierowane jest do wszystkich osób, którzy będą korzystać z drogi gminnej „Łącko – Strażacka”.
Planowany termin zakończenia inwestycji to 16 kwietnia br.