Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej – Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu Gminy Łącko w 2019 roku


Wójt Gminy Łącko
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej –
Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu Gminy Łącko w 2019 roku


1. Rodzaj zadania:

Celem konkursu jest zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu Gminy Łącko.
Konkurs obejmuje kobiety i mężczyzn.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku posiada środki własne, przeznaczone na zapłatę za schronienie dla osób bezdomnych z terenu Gminy Łącko.

3. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r.

4. Miejsce realizacji zadania : Województwo małopolskie (odległość nie większa niż 50 km od Gminy Łącko.

5. Termin składania ofert:

 • Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku w terminie do dnia 4 stycznia 2019 r. do godz. 08:00
 • Oferty powinny być oznakowane następująco: „Oferta na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym w okresie do 31 grudnia 2019.”
 • Oferty składane po terminie określonym w warunkach konkursu nie będą przyjmowane.

6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert.

Wybór Oferenta:

a) Oferty będą sprawdzane pod względem formalnym /komplet dokumentów/, prawidłowość sporządzenia. Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji nie będą rozpatrywane.

b) Rozstrzygnięcia konkursu dokona powołana Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania. Przy rozpatrywaniu ofert organ ogłaszający konkurs:

 • ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez podmioty uprawnione, ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 • ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot ma realizować zadanie,
 • uwzględnia planowany w realizacji zadania wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 • uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych w latach poprzednich zadań publicznych, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.

c) Komisja dokona wyboru oferty także na podstawie następujących kryteriów:

 • dogodność dojazdu, odległość nie większa niż 50 km od Gminy Łącko
 • merytoryczne wartości oferty,
 • społeczne znaczenie inicjatywy,
 • kosztów wykonania zadań,
 • efekty i doświadczenie dotychczasowej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami,
 • merytorycznego przygotowania do realizacji zadań, w tym kwalifikacji osób przy udziale których, podmiot ma realizować zadanie,
 • dotychczasowe doświadczenie Oferenta w realizacji zadania.

d) Otwarcie ofert nastąpi 4 stycznia 2019 r. o godz. 08:30 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku.

e) Wybór Oferenta realizującego zadanie nastąpi w dniu 2 styczeń 2019 r.

f) Wyniki dokonanego wyboru ofert oraz warunki ich realizacji będą podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej, BIP oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku.

7.   Podmioty uprawnione: Podmioty wymienione w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.2018.450 z dnia 2018.02.28 późn. zm.).

8. Przedmiot działania:

a) Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym,

b) Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie,

c) Zapewnienie niezbędnej odzieży.

9. Oferta podmiotu powinna zawierać w szczególności:

a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,

b) informacje o terminie i miejscu realizacji zadania,

c) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania,

d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację zadania publicznego pochodzących z innych źródeł,

e) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.

f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

10. Oferenci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

a) oferta na obowiązującym druku będącym załącznikiem do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018.2057 z dnia 29.10.2018r.)

b) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania

c) aktualny wyciąg z rejestru sądowego, aktualny statut oraz zgodny z treścią statutu dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentowania podmiotu,

d) sprawozdanie merytoryczne z działalności Oferenta za ubiegły rok lub - w wypadku dotychczasowej krótszej działalności - za miniony okres,

e) sprawozdanie finansowe z działalności za ostatni rok lub - w przypadku krótszej działalności za miniony okres.

f) zobowiązanie, że Oferent nie powierzy wykonania niniejszego zadania osobom trzecim,

g) oświadczenie na temat możliwości realizacji zadania/aktualnie posiadane zasoby rzeczowe konieczne do realizacji zadania - lokal, telefon, fax itp. aktualnie posiadane zasoby kadrowe /kwalifikacje/ konieczne do realizacji zadania, doświadczenie w realizacji zadania w okresie poprzednim/.

Wszystkie powyższe dokumenty i oświadczenia winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.

11. Przygotowanie oraz składanie ofert:

a) Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.

b) W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.2018.450 z dnia 2018.02.28 późn. zm.).


 

http://www.lacko.pl/img/file-pdf.png Zarządzenie nr 181/2018
http://www.lacko.pl/img/file-pdf.png Ogłoszenie o konkursie
http://www.lacko.pl/img/file-pdf.png OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
http://www.lacko.pl/img/file-pdf.png SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO
Podziel się:

Jakość powietrza: