Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku w liczbach- dane statystyczne dot. polityki senioralnej za rok 2020

Gmina Łącko położona jest w południowej Polsce, w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim. Obszar gminy zajmuje 132 km2, co stanowi 8,6% powierzchni powiatu. Gminę Łącko zamieszkuje ogółem 16 757 zameldowanych mieszkańców, w tym kobiet - 8309, mężczyzn - 8448. Liczba osób w wieku 60- 69 wynosi 2889 osób, w tym kobiet - 1583, mężczyzn- 1306. Liczba osób w wieku 70- 79 wynosi 1355 osób, w tym kobiet- 820, mężczyzn 535. Liczba osób w wieku 80-89 wynosi 522, w tym kobiet 346, mężczyzn 176. Liczba osób po 90 roku życia wynosi 87 osób, w tym kobiet 60, mężczyzn 27 (Ewidencja mieszkańców Gminy Łącko, Urząd Gminy, stan na 22.12.2020 r.).

 

  1. Osoby, którym udziela się wsparcia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku

 a)    Wsparcie w ramach ustawy o pomocy społecznej:

 Ilość osób korzystających z pomocy OPS:

WIEK

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

60 +

26

29

70+

20

12

80+

15

6

90+

5

2

 

Zasiłek stały:

WIEK

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

60 +

0

14

70+

0

3

80+

1

0

90+

0

0

 

Usługi opiekuńcze:

WIEK

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

60 +

1

2

70+

2

1

80+

7

1

90+

5

2

 

Domy Pomocy Społecznej:

WIEK

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

60 +

6

4

70+

2

1

80+

1

1

90+

3

0

 

Mieszkanie chronione:

WIEK

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

60 +

0

1

70+

1

0

80+

1

0

90+

2

0

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa:

WIEK

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

60 +

46

36

70+

23

13

80+

11

0

90+

2

0

 

b)    Wsparcie w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych

 

Świadczenie pielęgnacyjne:

WIEK

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

RAZEM

Powyżej 60

2

-

2

Powyżej 70

1

1

2

Powyżej 80

1

-

1

Powyżej 90

-

-

-

 

Zasiłek pielęgnacyjny:

WIEK

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

RAZEM

Powyżej 60

7

4

11

Powyżej 70

7

2

9

Powyżej 80

4

2

6

Powyżej 90

-

-

-

 

Zasiłek dla opiekuna

WIEK

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

RAZEM

Powyżej 60

-

1

1

Powyżej 70

3

1

4

Powyżej 80

11

2

13

Powyżej 90

9

1

10

 

Specjalny zasiłek dla opiekuna

WIEK

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

RAZEM

Powyżej 60

4

2

6

Powyżej 70

5

4

9

Powyżej 80

22

10

32

Powyżej 90

7

2

9

 

 

  1. Klub Seniora w Łącku

W oparciu o analizę Deklaracji uczestnictwa w Klubie Seniora składanej przez osoby powyżej 60 roku życia w latach 2019- 2020 uzyskano poniższe dane. Analiza struktury wieku seniorów wskazuje, że 36,21% stanowią seniorzy w wieku 66- 70, mniej liczną kategorią są seniorzy w wieku 71- 75 – 21,55% oraz 60- 65 lat- 20,69%. Znacznie mniej seniorów uczęszcza do Klubu w wieku powyżej 76 roku.

Tab. 1. Wiek uczestników Klubu

Seniora

N

%

60 – 65 lat

24

20,69

66- 70 lat

42

36,21

71- 75 lat

25

21,55

76- 80 lat

17

14,66

81- 85 lat

6

5,17

powyżej 86 lat

1

0,86

Suma

116

100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie Deklaracji uczestnictwa w Klubie Seniora w Łącku.

 

Z tabeli nr 2. należy wnioskować znaczącą nadreprezentatywność kobiet w badanej próbie (76,72%) w stosunku do mężczyzn (23,28%).

Tab. 2. Płeć Seniorów

Kategorie odpowiedzi

N

%

Kobiety

89

76,72

Mężczyźni

27

23,28

Suma

116

100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie Deklaracji uczestnictwa w Klubie Seniora w Łącku.

 

Tabela nr 3. wskazuje na ilość seniorów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności- 18,10%. W wypełnianych Deklaracjach uczestnictwa w Klubie seniorzy określali, czy są osobami z niepełnosprawnością, niekoniecznie orzeczoną przez zespół do spraw orzekania o

niepełnosprawności, 14,66% seniorów potwierdziło swoją niepełnosprawność. Z kolei osób z trudnościami w poruszaniu się jest 10,34%.

Tab. 3. Ocena stanu zdrowia seniorów korzystających z Klubu Seniora

Ocena stanu

zdrowia

 

 

Kategorie odpowiedzi

Posiadane orzeczenie o

Niepełnosprawności

Osoba z

niepełnosprawnością

Osoba z

trudnościami w poruszaniu

Średnia

Tak

18,10 %

14,66 %

10,34 %

14,37 %

Nie

81,90 %

85,34 %

89,66 %

85,63 %

Suma

100 %

100 %

100 %

100,0 %

Źródło: opracowanie własne na podstawie Deklaracji uczestnictwa w Klubie Seniora w Łącku.

 

W skład gminy wchodzi 16 miejscowości: Brzyna, Czarny Potok, Czerniec, Jazowsko, Kadcza, Kicznia, Łazy Brzyńskie, Łącko, Maszkowice, Obidza, Szczereż, Wola Kosnowa, Wola Piskulina, Zabrzeż, Zagorzyn, Zarzecze. Seniorzy z większości wymienionych miejscowości korzystają z oferty Klubu Seniora w Łącku. W oparciu o analizę deklaracji uczestnictwa składanej przez seniorów powstała poniższa tabela. Zdecydowanie najwięcej członków Klubu Seniora pochodzi z Łącka, następnie z Maszkowic oraz Jazowska.

 

Tab. 4. Liczba uczestników Klubu Seniora z sołectw Gminy Łącko

Kategorie odpowiedzi

Członkowie Klubu Seniora

Brzyna

0

Czarny Potok

0

Czerniec

4

Jazowsko

12

Kadcza

4

Kicznia

2

Łazy Brzyńskie

2

Łącko

67

Maszkowice

10

Obidza

6

Szczereż

0

Wola Kosnowa

2

Wola Piskulina

1

Zabrzeż

2

Zagorzyn

2

Zarzecze

2

Suma

116

Źródło: opracowanie własne na podstawie Deklaracji uczestnictwa w Klubie Seniora w Łącku oraz Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku za rok 2019.

 

Placówka jest usytuowana w miejscu dostępnym dla seniorów z całej Gminy Łącko w centrum miejscowości Łącko, nie daleko od przystanku autobusowego (ok 150 m). Gmina Łącko dysponuje prawem własności nieruchomości, w którym mieści się Ośrodek Zdrowia. Lokal przeznaczony dla uczestników Klubu Seniora znajduje się w przyziemiu budynku, jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Do lokalu prowadzi również winda umożliwiająca dotarcie osobom na wózkach i z dysfunkcją ruchu. Lokal wyodrębniony na Klub zajmuje łączną powierzchnię 174,5 m2, w tym: kuchnia z jadalnią 27 m2, pomieszczenie klubowe 31,59 m2, sala spotkań 42,50 m2, hall z korytarzem 46 m2, szatnia 14 m2, magazyn 5,5 m2, łazienka z prysznicem i wc 6 m2, wc 1,9 m2

 

  1. Małopolski Tele-Anioł to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, którego celem jest poprawa jakości życia niesamodzielnych Małopolan poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług

wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Zastosowane w projekcie „Małopolski Tele-Anioł” rozwiązania techniczne pozwalają na szybkie wezwanie pomocy w każdych okolicznościach - niezależnie od tego czy potrzebna jest pomoc medyczna, zagrożone jest bezpieczeństwo czy po prostu potrzebne jest wsparcie.

 

Wg stanu na 30.11.2020 r. w bazie uczestników projektu „Małopolski Tele- Anioł” figuruje 15 osób z terenu gminy Łącko.

 

  1. „Małopolski e-Senior” to projekt realizowany na terenie Gminy Łącko przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 roku do 31 sierpnia 2020 roku. Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzymuje nieodpłatnie tablet, na którym pracował podczas szkoleń, na własność wraz z kompletem materiałów szkoleniowych. W rekrutacji do projektu mogły wziąć udział osoby, które ukończyły 65 lat i są mieszkańcami Gminy Łącko.

 

Z Gminy Łącko złożono 171 formularzy zgłoszeniowych, w tym dwie osoby na dzień dzisiejszy nie spełnia kryterium (ukończone 65 lat). Osoby te wyraziły chęć udziału w nowym projekcie „Cyfrowa Małopolska”.  10 osób nie rozpoczęło szkolenia, 4 osoby zrezygnowały z udziału w szkoleniu (stan na 31.12.2020)

 

Dane opracowane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku