OGŁOSZENIE

 Obraz1

 

Wójt Gminy Łącko informuje,

iż w ramach projektu nr RPMP.16.03.01-12-0089/23 pn. „Adaptacja obiektu na cele mieszkania socjalnego oraz zakup kontenera mieszkalnego” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) utworzono 2 mieszkania socjalne dla osób najbardziej potrzebujących z obszaru Gminy Łącko.

Z mieszkań w pierwszej kolejności mogą skorzystać uchodźcy z Ukrainy, którzy opuścili swój kraj w związku z wybuchem wojny.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łącku.